Конспекти уроків

 


Вправа1. У поданих реченнях змініть порядок слів. Запишіть обидва варіанти. Чи змі­нився зміст розповіді?

1. Один-однісінький серед морської рівнини боввавніє крейсер вдалині. Суха морська трава шелестить під ногами. На березі біліє самотня рибальська хатина. У хатині ночує рибальська бригада в сезон лову (За О. Гончаром). 2. Вітчизну сонячну свою люблю високою любов'ю (Сосюра).

Вправа1. Спишіть текст, поділивши його на речення; поставте розділові знаки.

Звукові сигнали відіграють велику роль у пташиному царстві батьки повідомляють пташенят про своє повернення з кормом скликають їх в одне місце підбадьорюють перед вильотом пташе­нята  також подають звуковий сигнал відчуваючи голод чи пере­живаючи страх цікаво що для деяких птахів звукові сигнали наба­гато важливіші від зорових.

 

Вправа 1. Знайдіть головне і залежне слово в кожному словосполученні. Змінюйте го­ловне слово. Чи впливає це на зміну форми залежного слова в кожній з трьох груп словосполучень? Які слова у словосполученні (головне і залежне чи тільки головне або тільки залежне) можуть бути незмінними словами?

Новий рік, десята година, моє життя, чаруючі мелодії, розв’ язати задачу, виїхав з міста, милуватися краєвидом, уважний до всіх, упевнено відповідати, сидів мовчки, незвичайно щедрий, прочитати двічі.

 

Словосполучення — це смислове й граматичне об'єднання двох або кількох повнозначних слів.

Наприклад: зібрати врожай, наполегливо працювати, сонячний день, міцний як сталь, рожевий від сонця, будинок з колонами, повний води.

Словосполучення складається з головного й залежного слова (слів). Головним є те слово, від якого ставиться пи­тання, а залежним те, яке відповідає на це питання. Лексич­не значення головного слова виступає цілком самостійно, а лек­сичне значення залежного слова служить для уточнення чи поши­рення значення головного. Наприклад, червоний прапор (головне слово — прапор, залежне — червоний, відповідає на питання який?), будова машини (головне слово — будова, залежне — машини, відповідає на питання чого?); зустріли космонавтів (головне слово — зустріли, залежне — космонавтів, відповідає на питання кого?); працювали по-ударному (працювали — головне слово, по-ударному — залежне, відповідає на питання як?). Словосполучення, на відміну від слова, не тільки називає пред­мет чи дію (сад, ходити), але й одночасно називає предмет та його ознаку (вишневий сад), дію та місце її перебігу (ходити по лісу) і т. д. Отже, словосполучення становить розчленовану, більш широку і конкретну назву певного явища. Відрізняється слово­сполучення і від речення. Реченням ми не тільки називаємо певні предмети, їх дії та ознаки, але й щось повідомляємо про них, виражаємо до них наше ставлення, запитання або спонукання (наказ, прохання, заклик тощо). Тим самим за допомогою речень ми спілкуємось між собою, виражаємо думки, передаємо інфор­мацію.

Тема: Твір-оповідання за поданим сюжетом
Мета: повторити відомості про оповідання, формувати вміння будувати його на матеріалі сприйнятої інформації; розвивати усне мовлення, творче мислення; виховувати повагу до Шевченкового літературного спадку, батьківської науки.
Тип: урок формування вмінь, навичок.
Обладнання: портрет Т. Шевченка, виставка „Кобзарів" різних років видання, роздатковий матеріал.

Тема: Узагальнення, систематизація вивченого про словосполучення і речення
Мета: систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, виявити на­буті знання на практиці; розвивати навички усного мовлення; вихову­вати взаємоповагу, любов до батьків.
Тип: урок-залік.
Обладнання: запис на дошці правил гри, текст диктанту.

Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Мета: сформувати розуміння поняття інверсії та логічного наголосу, визна­чити їх роль у мові; закріпити вміння виконувати синтаксичний розбір словосполучення і речення; розвивати навички виразного читання, аналітичного і творчого мислення; формувати високі моральні цінності, любов до художнього слова.
Тип: комбінований урок.
Обладнання: таблиця "Прямий і непрямий порядок слів", збірки творів пись­менників, вислови яких будуть використані.

Тема: Види речення за метою висловлювання

Мета: вдосконалити і закріпити вивчене про різні види речень за будовою і метою висловлювання; розвивати навички самостійної роботи над навчальним матеріалом, усне мовлення, творчу активність; виховува­ти прагнення до морального самовдосконалення, повагу до видатних представників українського народу.
Тип: удосконалення знань.
Обладнання: таблиця "Речення (синтаксична одиниця)", тлумачний словник, добірка книг з етнопедагогіки та з життєписами видатних людей краю.

Тема: Будова і види словосполучень за способом вираження головного слова
Мета: вдосконалити й узагальнити знання про словосполучення; вміння ви­конувати їх синтаксичний розбір, використовувати у власному мов­ленні; розвивати зв'язне монологічне і діалогічне мовлення, аналітичне і творче мислення; виховувати повагу до народної моралі та мовного етикету.
Тип: урок удосконалення й узагальнення знань, умінь, навичок.
Обладнання: тлумачний словник, роздатковий матеріал, таблиці "Словоспо­лучення", "Присяга юного українця".

Тема: Словосполучення
Мета: повторити, конкретизувати вивчене про словосполучення, його ознаки як синтаксичної одиниці, особливості будови; розвивати творче мис­лення; виховувати повагу і любов до найдорожчих у житті людей.
Тип: урок удосконалення знань, умінь і навичок.
Обладнання: роздатковий матеріал, тлумачний словник, "вінок шани" (із ват­ману), що його будуть оздоблювати символічними "сердечками", листі­вки з побажаннями.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.