Конспекти уроків

І чи И писати у власних iншомовних назвах?

Чому в українському вжитку стає бiльше власних назв iншомовного походження, у яких замiсть iпишуть и? Чи можна поширювати на них «правило дев’ятки»? Цi запитання ставить багато людей. А й справдi, як їх передавати в українськiй мовi?

Жанр чарiвної казки є цiкавим i малодослiдженим українською фольклористикою. Водночас саме казки пiднiмають завiсу над таємницею людської психiки, нашого несвiдомого, яке виринає у сновидiннях, розщеплене на окремi образи. Не випадково, як пишуть захiдноєвропейськi та американськi фольклористи, чарiвнi казки легко запам’ятовуються: один раз їх почувши, легко вiдтворюємо сюжет. Десь на рiвнi пiдсвiдомого подiбнi iсторiї близькi нам, тому, слухаючи казку, ми нiби переживаємо своєрiдне пригадування колись знаного, вловлюємо закодований у символи досвiд.

М е т а: поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнiв про ступенi порiвняння прикметникiв; удосконалювати вмiння та навички правильно утворювати форми вищого й найвищого ступенiв порiвняння, доцiльно вживати їх у власному мовленнi; розвивати пiзнавальну i творчу активнiсть шестикласникiв; удосконалювати мовленнєву вправнiсть i пильнiсть школярiв; навчати аналiзувати, систематизувати й порiвнювати поняття, моделюючи дiаграму Вена; виховувати сумлiнне ставлення до навчання, прагнення самовдосконалюватися.

1 варіант

1.      

Покажіть, які чергування голосних можуть відбуватися в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 4 бали).

Зломити, простити, нести,  сідати, липнути, пити, зберу, почати.

2.      

Проілюструйте, чи відбувається спрощення в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 2 бали).

Тиск, честь, користь, невістка.

1. Запишіть якомога більше фразеологізмів зі словом „брáти”. З одним із них складіть речення (За кожен фразеологізм — 0,5 бал, за речення — 2 бали).

 2. Складіть речення, у яких би сполучення на пам’ять, на сміх, по вашому, в край, до волі, на віки писалися окремо, разом або через дефіс (7 балів).

 3. Які особливості відмінювання кількісних числівників? (8 балів).

Мета:1) формування мовної компетентності; студент удосконалює вміння розуміти текст публіцистичного стилю; уміє визначати тему та ідею тексту, писати план та тези, тематичні виписки;

2)     

розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;

3)     

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Мета: 1) формування мовної компетентності; студент пояснює основні вимоги до оформлення документів; знає ознаки офіційно-ділового стилю; вміє складати розписку та доручення, згідно з установленими нормами щодо цих документів;

2)     

розвиток навичок спілкувавання;

3)     

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Мета: 1) формування мовної компетентності; учень знає поняття про синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми; вміє складати з ними речення та усні висловлювання; наводить приклади різних видів синонімів, антонімів, паронімів, фразеологізмів;

розвиток навичок спілкувавання;

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

 

Мета:1) формування мовної компетентності; студент удосконалює вміння слухати й розуміти текс художнього стилю; уміє визначати тему та ідею тексту, писати план та тези, тематичні виписки; 

2) розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;

3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Тема: Сприймання чужого мовлення. Аудіювання.
Мета:1) формування мовної компетентності; студентудосконалює вміння слухати й розуміти текс художнього стилю; уміє визначати тему та ідею тексту; використовує різні способи ; наводить приклади складних слів щодо різних правил правопису; 
2) розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;
3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.
RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.