Конспекти уроків

1 варіант

1.      

Покажіть, які чергування голосних можуть відбуватися в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 4 бали).

Зломити, простити, нести,  сідати, липнути, пити, зберу, почати.

2.      

Проілюструйте, чи відбувається спрощення в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 2 бали).

Тиск, честь, користь, невістка.

1. Запишіть якомога більше фразеологізмів зі словом „брáти”. З одним із них складіть речення (За кожен фразеологізм — 0,5 бал, за речення — 2 бали).

 2. Складіть речення, у яких би сполучення на пам’ять, на сміх, по вашому, в край, до волі, на віки писалися окремо, разом або через дефіс (7 балів).

 3. Які особливості відмінювання кількісних числівників? (8 балів).

Мета:1) формування мовної компетентності; студент удосконалює вміння розуміти текст публіцистичного стилю; уміє визначати тему та ідею тексту, писати план та тези, тематичні виписки;

2)     

розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;

3)     

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Мета: 1) формування мовної компетентності; студент пояснює основні вимоги до оформлення документів; знає ознаки офіційно-ділового стилю; вміє складати розписку та доручення, згідно з установленими нормами щодо цих документів;

2)     

розвиток навичок спілкувавання;

3)     

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Мета: 1) формування мовної компетентності; учень знає поняття про синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми; вміє складати з ними речення та усні висловлювання; наводить приклади різних видів синонімів, антонімів, паронімів, фразеологізмів;

розвиток навичок спілкувавання;

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

 

Мета:1) формування мовної компетентності; студент удосконалює вміння слухати й розуміти текс художнього стилю; уміє визначати тему та ідею тексту, писати план та тези, тематичні виписки; 

2) розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;

3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Тема: Сприймання чужого мовлення. Аудіювання.
Мета:1) формування мовної компетентності; студентудосконалює вміння слухати й розуміти текс художнього стилю; уміє визначати тему та ідею тексту; використовує різні способи ; наводить приклади складних слів щодо різних правил правопису; 
2) розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;
3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Тема: Написання складних іменників. Написання складних прикметників

Мета: 1) формування мовної компетентності; учень знає основні праила правопису складних іменників та складних прикметників; уміє застосовувати здобути теоретичні знання під час виконання практичних завдань; наводить приклади складних слів щодо різних правил правопису; 2) розвиток навичок спілкувавання; 3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Тема: Основні орфограми в коренях. Основні орфограми в префіксах
Мета: 1) формування мовної компетентності; учень знає основні орфограми в коренях і префіксах; вміє застосовувати здобути теоретичні знання під час виконання практичних завдань; наводить приклади слів з різними видами орфограм у коренях та префіксах;
2) розвиток навичок спілкувавання;
3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

 Мета уроку: Скласти уявлення учнів про один із ви­дів письмового спілкування; навчити учнів оперувати тер­мінами «ділові (службові)» та «особисті (приватні)» листи; розкрити певні традиції листування; удосконалити вміння використовувати звертання, вставні слова; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати найкращі людські якості на основі казок І. Франка.

Обладнання: порожній конверт, лист від імені І. Франка, адреса одержувача, адреса відправника, тексти казок І. Фран­ка, індивідуальні картки, маски звірів, конверти та аркуші паперу для кожного учня, таблиця з написом адрес на кон­вертах, правила написання листа, матеріал для інтерактивної технології «Щит», поштова скринька, підручники, зошити.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.