Будова і види словосполучень за способом вираження головного слова

Тема: Будова і види словосполучень за способом вираження головного слова
Мета: вдосконалити й узагальнити знання про словосполучення; вміння ви­конувати їх синтаксичний розбір, використовувати у власному мов­ленні; розвивати зв'язне монологічне і діалогічне мовлення, аналітичне і творче мислення; виховувати повагу до народної моралі та мовного етикету.
Тип: урок удосконалення й узагальнення знань, умінь, навичок.
Обладнання: тлумачний словник, роздатковий матеріал, таблиці "Словоспо­лучення", "Присяга юного українця".

Хід уроку
Перевірка домашнього завдання
Учитель зачитує окремі побажання за згодою учнів. Учні знаходять вис- лови-словосполучення, що їх можна вважати художніми знахідками.

Актуалізація чуттєво-емоційного досвіду
Учитель. Дуже добре, діти, що ви зуміли знайти в душі зворушливі слова до тих, хто їх заслуговує. Щирі побажання - незаперечний скарб українсько­го народного етикету (дати пояснення значення). Та чи можна обмежуватися лише ними, коли йдеться про ставлення до святого: народу, краю, мови, волі, кохання, дружби, честі та до тих дорогих людей, що про них уже йшлося? Тут потрібні вчинки. Та коли нагода для них випадає не відразу? Велику роль у взаєминах українців здавна відігравала присяга (клятва, обітниця священ­ним предметом, життям власним чи дорогих людей з обов'язковим її вико­нанням за будь-яких обставин). Про це йтиметься на уроці, а словосполучен­ня, що над ними будемо працювати, символізуватимуть єдність обов'язку й бажання справжнього українця бути вірним обіцяному.

Конкретизація теми, мети
Актуалізація опорних знань

Бесіда
1. Пригадайте, що називається словосполученням.
2. Що ви знаєте про його будову, різновиди? Наведіть приклади.

Удосконалення знань, умінь і навичок
1. На які види за способом вираження головного слова поділяються сло­восполучення?
2. Якими різновидами словосполучень ви доповнили б таблицю?

Пояснювальний диктант (або робота над текстом роздаткового матеріалу).
Текст
Споконвіку українці дорожили обіцянкою, а тим більше присягою. Вона надзвичайно промовисто ілюструвала неписаний кодекс честі, була живим втіленням мовно-поведінкового етикету наших предків. Недарма століттями глибоко укорінювалися моральні основи: "Будь господарем своєму слову", "Не додержавши слова, сам себе зневажиш".

На доказ своєї правди найбільш часто присягали землею, зброєю, життям, атрибутами і символами віри: хрестом, Біблією, іконою. За прадавніми віру­ваннями, той, хто неправдиво присягнув, буде вражений якимсь нещастям(За С. Богдан).

Завдання. Поясніть розуміння тексту, головну думку, найважливіші ор­фограми і пунктограми.
Випишіть по два іменних, дієслівних, прислівникових словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір.
Контроль виконання.

Редагування
Завдання. Запишіть із продиктованих лише допустимі в мовленні словос­получення.
Присяга на вірність, присяга вірності, присяга для вірності, слово для честі, слово честі, даю слово, даю присягу, скласти клятву, прийняти обітницю, принести слово, принести клятву, зламати присягу, забрати слово (підкреслені вислови помилкові).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.