Поняття про словосполучення. Види словосполучень

 

Словосполучення — це смислове й граматичне об'єднання двох або кількох повнозначних слів.

Наприклад: зібрати врожай, наполегливо працювати, сонячний день, міцний як сталь, рожевий від сонця, будинок з колонами, повний води.

Словосполучення складається з головного й залежного слова (слів). Головним є те слово, від якого ставиться пи­тання, а залежним те, яке відповідає на це питання. Лексич­не значення головного слова виступає цілком самостійно, а лек­сичне значення залежного слова служить для уточнення чи поши­рення значення головного. Наприклад, червоний прапор (головне слово — прапор, залежне — червоний, відповідає на питання який?), будова машини (головне слово — будова, залежне — машини, відповідає на питання чого?); зустріли космонавтів (головне слово — зустріли, залежне — космонавтів, відповідає на питання кого?); працювали по-ударному (працювали — головне слово, по-ударному — залежне, відповідає на питання як?). Словосполучення, на відміну від слова, не тільки називає пред­мет чи дію (сад, ходити), але й одночасно називає предмет та його ознаку (вишневий сад), дію та місце її перебігу (ходити по лісу) і т. д. Отже, словосполучення становить розчленовану, більш широку і конкретну назву певного явища. Відрізняється слово­сполучення і від речення. Реченням ми не тільки називаємо певні предмети, їх дії та ознаки, але й щось повідомляємо про них, виражаємо до них наше ставлення, запитання або спонукання (наказ, прохання, заклик тощо). Тим самим за допомогою речень ми спілкуємось між собою, виражаємо думки, передаємо інфор­мацію.

Вправа 1. Додайте до поданих головних слів залежні. Поставте усно питання від го­ловного слова до залежного.

Зразок. Київські каштани (каштани як і?); гордий з успіхів (гордий з чого?).

Промисловість, аплодувати, боротьба, зроблений, любити, силь­ні, далеко, звуки, повага, плакати, дотримуватись, поводитись, наука.

Вправа 2. Напишіть невеликий твір-розповідь, використовуючи подані словосполучення. Одне із словосполучень зробіть заголовком.

Кожен учень, писати грамотно, мій клас, добре вчитися, зразко­ва поведінка, працювати за планом, напружена увага, порада товаришів.

Вправа 3.Перекладіть українською мовою і запишіть. Підкресліть залежне слово в кожному словосполученні. Визначте спільні та відмінні ознаки цих словосполучень в обох мовах.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.