Програми для школи та ВНЗ

Жанр чарiвної казки є цiкавим i малодослiдженим українською фольклористикою. Водночас саме казки пiднiмають завiсу над таємницею людської психiки, нашого несвiдомого, яке виринає у сновидiннях, розщеплене на окремi образи. Не випадково, як пишуть захiдноєвропейськi та американськi фольклористи, чарiвнi казки легко запам’ятовуються: один раз їх почувши, легко вiдтворюємо сюжет. Десь на рiвнi пiдсвiдомого подiбнi iсторiї близькi нам, тому, слухаючи казку, ми нiби переживаємо своєрiдне пригадування колись знаного, вловлюємо закодований у символи досвiд.

 

Розподіл годин на вивчення курсу

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Усього – 72 год.

Самостійна робота – 28 год.

Аудиторна робота – 44 год.: лекції – 22 год., практичні – 22 год.

 

Розподіл годин на вивчення курсу

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Усього – 54 год.

Самостійна робота – 20 год.

Аудиторна робота – 34 год.: лекції – 2 год., практичні – 32 год.

Усього – 75 год.: 68 год. практичних, 7 год. самостійних

І семестр

Усього – 19 год.: 16 год. практичних, 3 год. самостійних.

ІІ семестр – 56 год.: 52 год. практичних, 4 год. самостійних.

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Усього – 86 год.: 80 год. практичних, 6 год. самостійних

І семестр

Усього – 37 год.: 34 год. практичних, 3 год. самостійних.

ІІ семестр – 49 год.: 46 год. практичних, 3 год. самостійних.

 

Пояснювальна записка

Закріплення Конституцією України статусу української мови як державної зумовлює зростання її суспільного значення в державному, політичному, господарському житті, в ділових відносинах між організаціями та установами. Проте часто виникає невідповідність між високим професійним рівнем і низьким рівнем культури мовлення особистості. Це ставить перед навчальними закладами ПТУ завдання створити такі умови вивчення української мови, щоб учні засвоїли не тільки лінгвістичні поняття і граматичні правила, а й уміли активно послуговуватись мовою як засобом спілкування в усіх сферах громадського життя, зокрема в офіційній (між установами, окремою особою і установою, між посадовими особами, ділові взаємини на виробництві), усвідомлювали значення мови для самовираження творчої особистості.

 

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія .

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.