22.03.2018
1928 р. у Харковi з’явився найвiдомiший твiр В.Пiдмогильного - роман «Мiсто». Через рiк його було перевидано, 1930 р. вийшов росiйською мовою в перекладi Б.Єлисаветського. Вiдразу по виходi цей твiр чи не найбiльше привернув увагу тодiшньої критики i громадськостi. Про нього писали дослiдники рiзних iдейних переконань i поглядiв: М.Долен о, П.Колесник, П.Лакиза, М.Могилянський, М.Мотузка, А.Музичка, А.Нiковський, Л.Пiдгайний, Ф.Якубовський та iн. Було органiзовано кiлька публiчних диспутiв, на яких жваво обговорювалися достоїнства, а бiльше хиби «Мiста».
20.03.2018
Серед опублiкованих в Українi протягом останнiх десятилiть численних пiдручникiв, довiдникiв i навчальних посiбникiв з культури української мови зовсiм небагато таких, якi б слугували своєрiдним узагальненням цiнного багаторiчного досвiду редакторсько-аналiтичної роботи, зосереджували увагу на рiзноманiтних помилках, вадах i огрiхах, давали б квалiфiкованi практичнi рекомендацiї та поради мовцям щодо правильного слововживання.
20.03.2018
Основна вiдмiннiсть українського романтизму вiд його захiдних зразкiв полягає в тому, що вiн не протистояв та не боровся з попередньою естетичною добою Просвiтництва. Радянська схема «боротьби лiтературних напрямiв», утворена за аналогiєю до дарвiнiстського вчення про боротьбу видiв, зазнає цiлковитого краху у площинi української лiтератури початку ХІХ ст.
19.03.2018
М е т а: поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнiв про ступенi порiвняння прикметникiв; удосконалювати вмiння та навички правильно утворювати форми вищого й найвищого ступенiв порiвняння, доцiльно вживати їх у власному мовленнi; розвивати пiзнавальну i творчу активнiсть шестикласникiв; удосконалювати мовленнєву вправнiсть i пильнiсть школярiв; навчати аналiзувати, систематизувати й порiвнювати поняття, моделюючи дiаграму Вена; виховувати сумлiнне ставлення до навчання, прагнення самовдосконалюватися.
19.03.2018
1. Роздуми над одним iз семи чудес свiту лежать в основi поезiї:
19.03.2018
1. Художнiй засiб, за допомогою якого передається думка в поезiї «Contra spem spero!»: «Я на вбогiм сумнiм перелозi Буду сiять барвистi квiтки, Буду сiять квiтки на морозi, Буду лить на них сльози гiркi» А. Метафора. Б. Епiтет. В. Анафора. Г. Метонiмiя. 2. Леся Українка назавжди прощається зi своїм давнiм другом у поезiї А. «Стояла я i слухала весну...».
14.03.2018
1.  Ознаки нормативності, розгалуженої системи стилiв, багатофункцiйнiсті, наявнiсті усної та писемної форм, характернi для: А. Нацiональної мови. Б. Лiтературної мови. В. Дiалектної мови. 2. Нацiональна мова може існувати в таких проявах: А. Вищiй формi (лiтературнiй) та нижчих формах (територiальних i соцiальних дiалектах). Б. Лiтературнiй формi. В Територiальних i соцiальних дiалектах.  3. Державна мова – це:
13.03.2018
Тарас Шевченко –  неординарна та недосліджена повною мірою фігура в українській культурі. Більше того, він уособлює український архетип та символ нашого світогляду. Тому очевидно, що на формування образу впливали різні політики, намагаючись переписувати його біографію під свої амбіції та потреби. Саме тому в різні періоди можна побачити різну потрактовку образу Кобзаря. 100 років тому Шевченкові створили образ селюка, який далі нічого не чув і не бачив, позбавивши митця будь-якої європейськості. На цю невідповідність звернули увагу Іван Огієнко та Михайло Драгоманов.
15.02.2018
Оксюморон - це фігура мови, у якій збігаються два зовні протилежні та суперечливі елементи. Слово оксюморон походить від давньогрецького oxumoron, поєднання слів «гострий, дотепний» або «нерозумний, дурний». Часто оксюморон - це пара слів, наприклад, прикметник-іменник: нова класика.
11.02.2018
У нашому словниковому запасі багато слів із забутим походженням. Про походження багатьох слів не говориться в силу їх незручного для мовця контексту.

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.