Речення. Підрядний та сурядний зв'язок слів у реченні

Вправа1. Спишіть текст, поділивши його на речення; поставте розділові знаки.

Звукові сигнали відіграють велику роль у пташиному царстві батьки повідомляють пташенят про своє повернення з кормом скликають їх в одне місце підбадьорюють перед вильотом пташе­нята  також подають звуковий сигнал відчуваючи голод чи пере­живаючи страх цікаво що для деяких птахів звукові сигнали наба­гато важливіші від зорових.

Речення складається із словосполучень або окремого слова. Ре­чення виражає певну думку, вимовляється закінченою інтонацією і служить одиницею спілкування. Наприклад: 1. Пригріва весня­не сонце. 2. В рівчаках біжать струмки. 3. Метушаться за ві­концем клопітливі ластівки. 4. Вже останній сніг розтанув. 5. Тепло, весело... 6. Весна!.. (Н. Забіла.)

Кожне речення має певне граматичне з н а ч е н н я. Це зна­чення передусім і найчастіше виражається підметом і присудком, які становлять граматичну основу речення. Речення тієї самої будови мають однакове граматичне значення. На­приклад, граматичне значення речень Учитель пояснює. Учень запам'ятовує полягає в повідомленні про те, що особа виконує реальну дію, виконує її насправді, в момент розповіді про неї, в теперішньому часі. Речення Ти пояснюй. Ти запам'ятовуй мають інше граматичне значення: виражають побажання чи прохання. Якщо у словосполученні зв'язок слів є лише підрядним зв'яз­ком (узгодження, керування або прилягання), то в реченні, крім підрядного зв'язку, буває й сурядний зв'язок — між синтак­сично рівноправними, незалежними одне від одного словами (членами речення). Наприклад, у реченні Навіки дружбою ста­рою здружились Київ і Москва. (Мал.) сурядний зв'язок між однорідними підметами. Зв'язки слів у реченнях різноманітніші, ніж зв'язки слів у словосполученнях. Тільки в реченні виникають сполучення слів, наприклад, присудка з підметом, сполучення однорідних членів та ін., які словосполученнями не бувають, бо не вживаються поза реченням. Речення бувають поширеними, якщо мають хоча б один другорядний член, і непоширеним и, якщо в них немає другорядних членів.

Наприклад: 1. Надходили жнива. 2. Надходила пора гарячого марева і гарячої праці. (Стельмах.) 3. Світало. Хлопці-плотарі вже підтягали якорі. (Малишко).

Вправа 2. Складіть речення за поданими схемами і запишіть. Підкресліть граматичні основи. Усно визначте граматичне значення кожного речення.

—  Імен, у наз. відм. + дієсл. дійсн. сп. теп. ч.

—  Особ. займен. у наз. відм. + дієсл. дійсн. сп. майб, ч.

—   Пит. займ. у наз. відм. + дієсл. дійсн. сп. мин. ч.

—   Особ. займ. 2-ї ос. одн. + дієсл. наказ, сп.

—   Імен, у наз. відм. + імен, в орудн. відм. + дієсл. дійсн. сп. теп. ч.+ + імен, у знах. відм.      


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.