Українська мова

Варіант 9-15

Варіант 9
Розставити в реченнях розділові знаки, зробити повний синтаксичний аналіз, накресливши схему.
1.     Що за літо заробить Мотря те за зиму і про­жи­вуть.
2.     3 десятеро вже оперених качат замаскувались під жовте старе коріння а стара качка з шумом випурхнула з куща.
3.     Десь спереду гукнув паровоз і почулася пісня.

Варіант 1-8

Варіант 1
Розставити в реченнях розділові знаки, зробити повний синтаксичний аналіз, накресливши схему.
1.     Чорнява його голівонька була закустрана очі за­спа­ні зате молоде личко пашіло здоров’ям грало краскою.
2.     Надійшла весна весела закипіли в праці села розшумілися лани.
3.     До току під'їжджали машини, які було навантажено добірним зерном.

Варіант 10

1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А  заїжджати, щирість, їстоньки;
Б  дзвонити, п’ятниць, український
В  йодистий, з’єднування, сьогодення
Г  підйомний, щебечуть, джміль

Варіант 9

1. Визначте рядок, у якому подані лише словосполучення
А корисна справа, збитися з дороги, бажати щастя, кава по-турецьки
Б вірна відповідь, сховати за його спиною, хочу вчитися, позичити очі у Сірка
В під дерев’янимстолом, вчити старанно, брати приклад, осінь прийшла
Г під столом, ні туди ні сюди, золотий день, мій зошит

Варіант 8

1. Визначить рядок, у якому правильно наведені сурядні сполучники
А щойно, якщо, так що й, щоб
Б бо, завдяки тому що, хай якби
В так що аж, через те що, доки, і
Г теж, чи то…чи то, але, все ж

Варіант 7
1.  У яких рядках зроблена помилка у фонетичній транскрипції ?
А  [приемиер’аjут’с’а]
Б  [теимпеиратýра]
В  [мáлов’ідóмиеĭ]
Г  [жиет’:éвиеĭ]

 Варіант 6
1. Поясніть значення фразеологізму «у трьох соснах заблудився»
А сказати що-небудь не до ладу, зробити не до речі
Б не варто поспішати кудись, з чим-небудь
В не розібратися в дуже простому, не зуміти знайти виходу
Г не помічати різниці

Варіант 5

1. Орфографія вивчає:
А систему правил написання слів
Б правила вживання розділових знаків
В значення слів
Г походження слів

Варіант 4

1. Член речення, який відповідає на питання що робить підмет?, що з ним відбувається?
робиться?, який він є?, хто він такий?, називається...
А залежним словом
Б обставиною
В присудком
Г підметом

Варіант 3
1.  Лексикологія – це розділ науки про мову, що вивчає
А звуки мовлення
Б способи творення слів
В слова, їх значення, походження, вживання
Г стилі мовлення

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.