Комплексна контрольна робота. Варіант 3

Варіант 3
1.  Лексикологія – це розділ науки про мову, що вивчає
А звуки мовлення
Б способи творення слів
В слова, їх значення, походження, вживання
Г стилі мовлення

2. Застарілі слова – це слова,
А що вийшли з активного вжитку
Б пов’язані з особливостями роботи людей тієї чи іншої професії
В що ввійшли в українську мову з інших мов
Г слова, уживання яких обмежене певною місцевістю
3. Що називається омонімами?
А слова однакові за звучанням, але різні за значенням
Б слова з протилежним значенням
В слова, близькі за значенням, але різні за звучанням
Г слова, що зовнішньою формою близькі до інших слів
4. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми
А дійсного способу дієслова
Б умовного способу дієслова
В наказового способу дієслова
Г минулого часу
5. Який принцип враховує те, що слова пишуться так, як вони вимовляються в літературній мові?
А фонетичний
Б морфологічний
В історичний
Г традиційний
 
6. Речення з другорядними членами або без них поділяються на...
А прості і складні
Б односкладні і двоскладні
В непоширені і поширені
Г стверджувальні, заперечні
7. У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки?
А місячний, лисиця, клятва, злякати, гілля
Б життя, пляма, повітря, страусеня, суддя
В яблуко, приїжджати, з'їсти, пір'їна, явір
Г  глянути, свято, стяг, стаття, козеня
8. У якому рядку в усіх словах приголосні глухі?
А тіньовий, скоринка, тинятися, котити, комар
Б морок, кіготь, холод, проїзд, двері
В монах, ховрах, кожух, темний, коло
Г спека, спати, поспіх, чаша, посуха
9. Що називається антонімами?
А слова однакові за звучанням, але різні за значенням
Б слова з протилежним значенням
В слова, близькі за значенням, але різні за звучанням
Д слова, протилежні за заначенням, але схожі за написанням
10. Із усіх розділових знаків у кінці речень може ставитися лише...
А крапка, знак оклику, знак питання
Б крапка, тире, знак питання
В крапка, дефіс, двокрапка, крапка з комою
Г крапка, знак оклику, тире
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.