Комплексна контрольна робота. Варіант 8

Варіант 8

1. Визначить рядок, у якому правильно наведені сурядні сполучники
А щойно, якщо, так що й, щоб
Б бо, завдяки тому що, хай якби
В так що аж, через те що, доки, і
Г теж, чи то…чи то, але, все ж

2. Визначте варіант відповіді, у якому допущено помилку у вживанні кличного відмінка
А Оксано, монголко, Світлано
Б Марисю, імперіє, Усте
В Маріє, Людмило, судде
Г Лідію, Оксане, монголко
3. Пунктуація – це розділ мовознавчої науки, що вивчає
А правила написання слів
Б правила вживання розділових знаків
В правила вимови слів
Г слова, їх значення та походження
4. До службових частин мови належать
А прийменники, сполучники, прислівники
Б прийменники, частки, числівники
В прийменники, сполучники, частки
Г прийменники, сполучники, частки, вигуки
5. Незмінні форми дієслова – це
А інфінітив, дієприслівник, форми на –но, -то
Б інфінітив, дієприслівник, дієприкметник
В дієприкметник, дієприслівник, форми на –но, -то
Г інфінітив, прислівник, дієприслівник
6. Які з розділових знаків не можуть вживатися в складнопідрядному реченні?
А двокрапка
Б кома і тире
В крапка з комою
Г кома
7. Частина основи, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів – це
А приголосна
Б основа
В суфікс
Г префікс
8. Скільки букв в українському алфавіті?
А 30
Б 31
В 34
Г 33
9. Лексика – це
А набір певних слів
Б наука про стилі
В словниковий склад мови
Г розділ мовознавства, що вивчає звуки
10. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки
А Мова наша – геніальний життєпис трагічної, але звитяжної долі нашого народу.
Б Мова і література – це пам’ять народу, його генетичний безсмертний код, це колективна совість суспільства увічнена в слові.
В Щось у мені вродилося нове й дороге мені і носити його слід обережно, щоб не втратити не розгубити.
Г Бо є твій Герб свідчення буття твого, ствердження імені твого.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.