Комплексна контрольна робота. Варіант 5

Варіант 5

1. Орфографія вивчає:
А систему правил написання слів
Б правила вживання розділових знаків
В значення слів
Г походження слів

2. Терміни – це слова або словосполучення,
А які називають спеціальні поняття науки, мистецтва, виробництва
Б які позначають предмети і явища чужого життя
В які вживаються лише в мові людей певної місцевості
Г що ввійшли в українську мову з інших мов
3. Позначте антонім до слова пізній:
А вечірній
Б вчорашній
В нічний;
Г ранній
4. Головний член речення, що називає предмет, про який мовиться в
реченні, називається...
А присудком
Б підметом
В головним словом
Г означенням
5. Неправильно утворена форма наказового способу дієслова в рядку
А  зробимо
Б  зробімо
В  зроби
Г  зробіть
6. У реченні «Київ – столиця України», «столиця» є
А іменна частина складеного присудка
Б підмет
В додаток
 Г обставина
7. У яких рядках зроблена помилка у фонетичній транскрипції ?
 А [слоавjáн´c´киеĭ]
Б  [г’ігáнт´с´ киеĭ]
В  [контрáсниеĭ]
Г  [пеиреижиевáнjа]
8. Стійкі сполучення слів, які за змістом часто дорівнюють одному слову, – це
А фразеологізми
Б діалектизми
В неологізми
Г архаїзми
9. Синтаксис як розділ мовознавства вивчає
А будову словосполучень і речень, способи зв’язку слів у словосполученні і реченні
Б стильові особливості мови, принципи і способи добору мовних засобів у
кожному стилі
В систему розділових знаків і правила їх вживання
Г походження слів
10. У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні?
А дорога, березі, руки, книжки
Б насип, мука, золота, села
В  усмішка, алфавіт, хворост, завжди
Г  землі, замок, атлас, приклад
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.