Комплексна контрольна робота. Варіант 4

Варіант 4

1. Член речення, який відповідає на питання що робить підмет?, що з ним відбувається?
робиться?, який він є?, хто він такий?, називається...
А залежним словом
Б обставиною
В присудком
Г підметом

2. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні
А  Холодні осінні тумани спускають на землю мокрі коси.
Б  У чужу душу не влізеш.
В  Умивається сльозами убога земля.
Г  Приходять друзі, виринають у пам’яті спогади.
3. Немає частки в рядку
А  навряд чи це можливо
Б  нехай кожен наведе приклад
В  тільки не змушувати
Г  синіти, наче море
4. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком?
А покровителька, порожній, правда, праска, працювати
Б портфель, правдоподібний, прибудова, примайст­рувати, принесений
В посуд, правосуддя, праслов'янський, приневоле­ний, приносити
Г православний, прималювати, принада, принцеса, полотно
5.  У яких рядках в усіх словах наголос падає на другий склад?
А вільха, дрова, косий, випадок
Б дошка, валовий, лісовий, льодовий
В цеховий, сніговий, дерева, острови
Г абихто, середина , абияк, феномен
6. Фонетика вивчає:
А правила вимови слів
Б звуки мови
В правила написання слів
Г стилі мовлення
7. Якщо граматична основа речення складається з одного головного члена, то
воно називається...
А односкладним
Б двоскладним
В окличним
Г складним
8. Скільки букв в українському алфавіті?
А 30
Б 31
В 34
Г 33
9. Слово «перехід» утворюється від «переходити». За допомогою якого способу?
А постфіксальний
Б основоскладання
В суфіксальний
Г безафіксний
10. У якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук?
А підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі
Б підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт
В дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало
Г підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.