Комплексна контрольна робота. Варіант 7

Варіант 7
1.  У яких рядках зроблена помилка у фонетичній транскрипції ?
А  [приемиер’аjут’с’а]
Б  [теимпеиратýра]
В  [мáлов’ідóмиеĭ]
Г  [жиет’:éвиеĭ]

2.  Речення, на відміну від слова чи словосполучення
А називає предмет, його ознаку, кількість їх тощо
Б називає предмет або дію і їх ознаки
В виражає закінчену думку про факти або явища дійсності реальні, бажані чи можливі за певних умов
Г називає предмет чи явище
3. У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні?
А дорога, березі, руки, книжки
Б насип, мука, золота, села
В  усмішка, алфавіт, хворост, завжди
Г  землі, замок, атлас, приклад
4.Стійкі сполучення слів, які за змістом часто дорівнюють одному слову, – це
А фразеологізми
Б діалектизми
В неологізми
Г архаїзми
5. Синтаксис як розділ мовознавства вивчає
А будову словосполучень і речень, способи зв’язку слів у словосполученні і реченні
Б стильові особливості мови, принципи і способи добору мовних засобів у кожному стилі
В систему розділових знаків і правила їх вживання
Г походження слів

6. Орфографічна помилка допущена в написанні слова
А  життєвому
Б  проводжаю
В  сонце
Г  сердцевина.
(1)У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи. (2)Вдивляючись щороку в очі юнаків і дівчат, яких проводжаю в самостійну дорогу життя, я не можу бути спокійним. (3)Що ж є найголовнішим у людині яку ми творимо? (4)У ту коротку червневу ніч, коли разом з ними ми виходимо в поле зустрічати перше сонце їх нового життя, в моє серце стукають болючі питання: де, в чому людська сердцевина? (5)Як її, зрештою, створити?
7. Літеру е треба писати в усіх словах рядка
А  А ст..хати, ст..повий, квіт..нь
Б  Б зал..вати, майст..р, леб..диний
В  В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти
Г  Г д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати.
8. Допущена помилка в правописі особових закінчень дієслів у рядку
А  шлють, варють
Б  біжать, відчувають
В  глянемо, мовчимо
Г  сушите, будуєте
9. У якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння
А Ін…еса, л…єте, зран…я
Б мот…о, Ал…а, письмен…иця
В шос…е, віл…а, багат…я
Г Іп…олит, Дік…енс, міськ…ом
10. У якому рядку всі прислівники пишуться разом?
А босо/ніж, перед/усім, в/нічию
Б від/нині, в/цілому, рік/у/рік
В ось/ось, ліво/руч, до/тепер
Г в/досвіта, сяк/так, по/перше
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.