Українська мова

Видатний росiйський критик i публiцист, що прожив своє коротке життя (1840– 1868 рр.) в серединi ХІХ ст., мiг так категорично висловити власне розумiння вимог до правильностi росiйського лiтературного мовлення, очевидно, тому, що саме поняття «правильно – неправильно» було вже доволi чiтко окреслене в граматиках росiйської мови.

За романом «Тигролови» Івана Багряного. Вивчення комунiкативної сутностi мовних одиниць, їхнiх функцiйно-валентнiсних виявiв у художньому текстi вважаємо одним iз прiоритетних напрямiв сучасної мовознавчої науки. Успiшнiсть i плiднiсть такого пiдходу видаються цiлком очевидними i пiдтвердженi науковими працями зарубiжних та вiтчизняних мовознавцiв: Н.Арутюнової, Ф.Бацевича, А.Вежбицької, М.Го- лянич, Н.Гуйванюк, А.Загнiтка, Л.Пiсарек, О.Селiванової, І.Сусова, Н.Формановської та iн.

Серед опублiкованих в Українi протягом останнiх десятилiть численних пiдручникiв, довiдникiв i навчальних посiбникiв з культури української мови зовсiм небагато таких, якi б слугували своєрiдним узагальненням цiнного багаторiчного досвiду редакторсько-аналiтичної роботи, зосереджували увагу на рiзноманiтних помилках, вадах i огрiхах, давали б квалiфiкованi практичнi рекомендацiї та поради мовцям щодо правильного слововживання.

М е т а: поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнiв про ступенi порiвняння прикметникiв; удосконалювати вмiння та навички правильно утворювати форми вищого й найвищого ступенiв порiвняння, доцiльно вживати їх у власному мовленнi; розвивати пiзнавальну i творчу активнiсть шестикласникiв; удосконалювати мовленнєву вправнiсть i пильнiсть школярiв; навчати аналiзувати, систематизувати й порiвнювати поняття, моделюючи дiаграму Вена; виховувати сумлiнне ставлення до навчання, прагнення самовдосконалюватися.

У нашому словниковому запасі багато слів із забутим походженням. Про походження багатьох слів не говориться в силу їх незручного для мовця контексту.

1 варіант

1.      

Покажіть, які чергування голосних можуть відбуватися в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 4 бали).

Зломити, простити, нести,  сідати, липнути, пити, зберу, почати.

2.      

Проілюструйте, чи відбувається спрощення в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 2 бали).

Тиск, честь, користь, невістка.

1. Запишіть якомога більше фразеологізмів зі словом „брáти”. З одним із них складіть речення (За кожен фразеологізм — 0,5 бал, за речення — 2 бали).

 2. Складіть речення, у яких би сполучення на пам’ять, на сміх, по вашому, в край, до волі, на віки писалися окремо, разом або через дефіс (7 балів).

 3. Які особливості відмінювання кількісних числівників? (8 балів).

Мета:1) формування мовної компетентності; студент удосконалює вміння розуміти текст публіцистичного стилю; уміє визначати тему та ідею тексту, писати план та тези, тематичні виписки;

2)     

розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;

3)     

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Мета: 1) формування мовної компетентності; студент пояснює основні вимоги до оформлення документів; знає ознаки офіційно-ділового стилю; вміє складати розписку та доручення, згідно з установленими нормами щодо цих документів;

2)     

розвиток навичок спілкувавання;

3)     

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.