Ступені порівняння прикметників. Конспект уроку

М е т а: поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнiв про ступенi порiвняння прикметникiв; удосконалювати вмiння та навички правильно утворювати форми вищого й найвищого ступенiв порiвняння, доцiльно вживати їх у власному мовленнi; розвивати пiзнавальну i творчу активнiсть шестикласникiв; удосконалювати мовленнєву вправнiсть i пильнiсть школярiв; навчати аналiзувати, систематизувати й порiвнювати поняття, моделюючи дiаграму Вена; виховувати сумлiнне ставлення до навчання, прагнення самовдосконалюватися.

Т и п у р о к у: урок узагальнення й систематизацiї здобутих знань, удосконалення практичних умiнь i навичок.

Обладнання: таблиця «Творення прикметникiв вищого i найвищого ступенiв порiвняння», iндивiдуальнi картки iз завданнями, матриця «Ступенi порiвняння прикметникiв».

Перебiг уроку
І. Оголошення теми, мети й завдань уроку.

(Учитель озвучує тему й мету уроку. Учнi записують їх у зошити, читають на мультимедiйнiй дошцi цiлi уроку. За бажанням доповнюють їх власними.)

Проблемне запитання.

Чим пояснити наявнiсть у нашiй мовi двох форм вищого i найвищого ступенiв порiвняння прикметникiв?

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань учнiв.

На якi розряди подiляються прикметники за значенням?

Якi з них мають ступенi порiвняння?

Опрацювати матрицю «Ступенi порiвняння прикметникiв». Дати розлогi вiдповiдi на запитан- ня. Для цього виконати завдання вiдповiдного рiвня матрицi.

1-й рiвень.

Яку мiру вияву ознаки називають прикметники кожного зi ступенiв порiвняння?

Вiд яких основ i за допомогою яких словотвiрних засобiв творяться при- кметники вищого ступеня порiвняння?
Якi фонетичнi змiни вiдбуваються у прикметниках пiд час творення вищого ступеня?

2-й рiвень.

Чи всi якiснi прикметники можуть утворювати форми рiзних ступенiв порiвняння? Чому? У який спосiб поєднуються прикметники ви- щого ступеня iз прислiвниками? Яка роль прислiвникiв у сполученнях такого типу?
Чи iснує закономiрнiсть уживання простої i складеної форм ступенювання прикметникiв у рiзних стилях?

3-й рiвень.

Яку роль вiдiграють ступеньованi прикметники у твореннi фразеологiзмiв?

Якi особливостi синтаксичних функцiй ступеньованих прикметникiв?

У чому полягають стилiстичнi функцiї прикметникiв вищого i найвищого ступенiв порiвняння? У ролi яких тропiв вони найчастiше виступають?

Методична ремарка. Завдання рiзних рiвнiв учнi виконують на вiдповiдних етапах уроку. Окремi з них можна використати як випереджувальнi або як домашнє. Завдання 4-го рiвня вчитель коментує й органiзовує колективне обговорення результатiв виконання. Правильне виконання завдання 1-го рiвня оцiнюється одним балом, 2-го – двома, 3-го – трьома, 4-го – чотирма.

Цiлi уроку.

Учнi мають знати:

 •  визначення прикметника;

 •  розряди прикметникiв;

 •  якi прикметники називаються якiсними;

 •  що означають ступенi порiвняння прикметникiв;

 •  способи творення вищого й найвищого ступенiв порiвняння;

 •  якi прикметники не утворюють порiвняння.

  Учнi мають умiти:

 •  визначати розряди прикметникiв;

 •  розпiзнавати якiснi прикметники;

 •  утворювати просту i складену форми ступенiв порiвняння прикметникiв;

 •  редагувати неправильно утворенi форми прикметникiв;

 •  доцiльно використовувати просту i складену

  форми ступенiв порiвняння у власному мовленнi.

  Учнi мають виконати:

 •  редагування тексту;

 •  диктант-переклад;

 •  дати вiдповiдi на критичнi запитання за системою Б.Блума;

 •  навести зразки використання прикметникiв вищого i найвищого ступенiв порiвняння в текстах рiзних стилiв;

 •  стилiстичне дослiдження.

Перед людиною три шляхи до розуму: шлях мiркування – най- благороднiший; шлях наслiдуван- ня – найлегший; шлях особистого досвiду – найважчий.

Матриця «Ступенi порiвняння прикметникiв»

1-й рiвень


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.