Куляс П. П. Система - проти автоматизму суржику. Рецензія

Серед опублiкованих в Українi протягом останнiх десятилiть численних пiдручникiв, довiдникiв i навчальних посiбникiв з культури української мови зовсiм небагато таких, якi б слугували своєрiдним узагальненням цiнного багаторiчного досвiду редакторсько-аналiтичної роботи, зосереджували увагу на рiзноманiтних помилках, вадах i огрiхах, давали б квалiфiкованi практичнi рекомендацiї та поради мовцям щодо правильного слововживання.

У контекстi полiпшення екологiчного стану публiчного українського мов- лення, а саме «вiдродження природних для української мови форм, призабутих через довготривалий лiнгво- цид», рецензована праця Павла Петровича Куляса є актуальною, оригiнальною, системною розробкою проблеми суржику – як мовленнєвого явища та протидiї йому – у формi навчального посiбника, цiкавого й корисного широкому читацькому загаловi.

Автор, редактор-фахiвець, пропонує читачам, студентам, викладачам, журналiстам i всiм небайдужим до проблем рiдної мови свiй унiкальний доробок – комплексне дослiдження суржику на основi системно-порiвняльного пiдходу. З огляду на це рецензований навчальний посiбник не лише гiдно продовжує традицiї розроблення порушеної проблеми в українському мовознавствi, а й цiлiсно узагальнює проблеми суржику на тлi сучасної мовної ситуацiї в Українi.

Водночас праця П.Куляса вирiзняється з-помiж iнших розробок цiєї проблеми своїм масштабом i ретельнiстю опрацювання величезного обсягу фактологiчного мовного матерiалу, системнiстю i класифiкацiйною впорядкованiстю. Рецензована праця долає чергову сходинку в дослiдженнi «суржикової деформацiї» української мови та пошуковi ефективної протидiї цьому небезпечному i шкiдливому явищу через вiдтворення й активiзацiю питомих україномовних ресурсiв, залучення до фронтального «наступу» на суржик широкого читацького загалу.

У центрi уваги автора – суржик як поняття, як явище, як проблема для української мови i як поле битви за iдентичнiсть українцiв, за рiдну мову, культуру й державнiсть. Читач разом з автором розмiрковує над причиною побутування суржику, його суб’єктивними факторами i проявами.

У посiбнику вперше в українському мовознавствi всебiчно дослiджено це явище на монографiчному рiвнi, проаналiзовано й упорядковано поняттєво-термiнологiчний апарат, читачам запропоновано точний iнструментарiй для фiксацiї й аналiзу помилок, їхньої класифiкацiї та редакторської правки. Для чiткого розмежування понять (суржик, бiлiнгвiзм, iнтерференцiя, конвергенцiя тощо) автор звертається до праць провiдних українських та зарубiжних дослiдникiв, заохочуючи аудиторiю до глибшого фахового осмислення проблеми. Перехiд вiд українiзацiї до русифiкацiї простежується у контекстi вiдповiдних iсторичних, полiтичних, правових, соцiальних чинникiв, iз залученням широкої документальної бази.

Редакторськi способи «окультурення забур’янених полiв мови» упорядковано в спецiальному роздiлi «Система проти суржику». Прояви суржику на рiвнi лексики, морфологiї, фразеологiї, синтаксису детально структурованi i представленi у зручнiй для практичного застосування типологiчнiй таблицi помилок. З навчально-дидактичного погляду практична – це найцiннiша частина роботи, оскiльки рунтується на величезному масивi девiацiй сучасного писемного дискур- су (приблизно 10 тисячах фрагментiв зi ЗМІ, усного полiтичного дискурсу, наукових публiкацiй). Важливо, що помилки й похибки пiддано рейтингуванню за ступенем поширення. Проаналiзованi в цьому роздiлi девiативнi текстовi фрагменти можна застосовувати у навчальному процесi – пiд час практичних занять, для контрольних робiт i окреслення проблемних завдань. Вони становлять ефективний дидактичний матерiал, який дає змогу «вчитися на основi аналiзу помилок», формує мовний смак i чуття стилю, потрiбнi не лише професiйним редакникам ЗМІ, викладачам тощо. Розглядаючи такi явища, як слова-покручi, канцеляритна лексика i фразеологiчнi калькованi сполуки, мiжмовнi омонiми i нерозрiзнена паронiмiя i т. iн., П.Куляс аналiзує причини й умови їхнього виникнення, радить, як уникнути засмiчення мовлення, пропонує способи виправлення помилок та можливi варiанти редакторської правки, залежно вiд контексту. Пiдкрiплюються цi мовнi поради iлюстративним матерiалом iз творiв українських письменникiв i публiцистiв, наукових праць, лексикографiчних джерел.

У додатках вмiщено короткi корекцiйнi словники, якi привертають увагу до потенцiйно проблемних мiсць, зокрема при перекладi росiйських текстiв українською мовою, та надають правильнi, достатнi для повноцiнної передачi змiсту українськi вiдповiдники росiйських слiв i словосполучень. Також у кiнцi книжки додано термiнологiчний словничок, iменний покажчик, список проаналiзованих слiв, перелiк джерел та їхнiх умовних скорочень.

Аналiз представлених матерiалiв свiдчить про те, що автор уперше в українському мовознавствi здiйснив фундаментальну розробку актуальної проблеми суржику в сучасному українському мовленнi на величезному фактологiчному матерiалi, детально проаналiзував його рiзноманiтнi прояви на всiх мовних рiвнях. Особливої ваги праця набула завдяки детальнiй класифiкацiї типових помилок та практичних рекомендацiй щодо їхнього виправлення вiд високого професiонала редакторської справи.

Матерiали посiбника можна використовувати не лише для пiдготовки майбутнiх редакторiв, журналiстiв, фiлологiв, а й у викладаннi загальнообов’язкових мовних дисциплiн («Дiлова українська мова», «Українська мова i культура професiйного мовлення», «Українська мова за професiйним спрямуванням» тощо) у вищiй школi.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.