Ділові папери. Поняття про обліково-фінансові документи, їх ознаки. Складання розписки та доручення

Мета: 1) формування мовної компетентності; студент пояснює основні вимоги до оформлення документів; знає ознаки офіційно-ділового стилю; вміє складати розписку та доручення, згідно з установленими нормами щодо цих документів;

2)     

розвиток навичок спілкувавання;

3)     

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

 

Хід уроку

1. Організаційний етап.

Взаємне вітання викладача й студентів; перевірка відсутніх; перевірка зовнішнього стану приміщення; перевірка робочих місць та зовнішнього вигляду учнів; організація уваги.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Робота з памяткою.

                                                   ВИМОГИ  ДО  ДІЛОВИХ  ПАПЕРІВ

ДОКУМЕНТ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини
1. Ділові папери складаються за єдиною формою.
2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.
3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу).
4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, доручення).
5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу - у зв’язку з недостачею).
6. Особовий займенник ВИ, як форма ввічливого офіційного звертання до однієї особи, пишеться з великої букви.
7. Порядок слів у простих реченнях прямий.
8. Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно сприяти, доручити членам гуртка).
9. Підрядні причини і наслідку замість сполучника  тому що приєднуються звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так як.  
        Таким чином, лише завдяки стандартним словам і виразам документи стають недвозначними й чіткими.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Робота в парах.

Розробити для викладача питання за темою: “Поняття про обліково-фінансові документи, їх ознаки. Складання розписки та доручення.”

Орієнтовні питання та відповіді.

1. Які реквізити особистого доручення:

—  

назва виду документа (доручення);
— прізвище, ім’я, по батькові особи, що видала доручення;
— прізвище, ім’я, по батькові особи, що їй видане доручення (довіреної особи);
— термін дії документа;
— дата складання, підпис особи і довірителя;
— засвідчення підпису організацією, де працює, навчається тощо довіритель.

2.     

Що таке розписка?

Це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.
Має довільну форму.

3.     

Які реквізити розписки?

Реквізити:

— назва виду документа (розписка);
— посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку;
— кому дається розписка;
— у чому конкретно дано розписку (обов’язково слід вказати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів);
— на підставі якого розпорядження чи документа одержано цінності;
— дата й підпис одержувача цінностей.

4.     

Що таке доручення?

Доручення - це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

5.     

Які групи доручень існують? Якеи їхнє призначення?

     Група

           Призначення

1. Офіційні (оформляє установа)
а) разові
б) спеціальні
в) загальні 

На виконання
одноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей)
Надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків: на представництво в органах суду, на здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу
Надає право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном

2. Особисті (склад. окремими особами)

Надання повноважень однієї особи іншій (право на одержання заробітної плати, поштового переказу ін.)

 

ІV. Первинне закріплення знань.

Написання розписки та доручення.

ЗРАЗОК

Р О З П И С К А

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70 (сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

11 жовтня 2012 рік                                                                                                                                                                          Іваненко (підпис)

Засвідчення:                                                                                                                                Підпис Іваненко І.В. засвідчую
                                                                                                                                                    Заст.директора Прохоров П.П.

                                                                          Д О Р У Ч Е Н Н Я

Я, Григоренко Іван Кирилович, доручаю Близнюк Тамарі Степанівні одержати в касира управління належну мені зарплату за травень 2012 р.
Доручення дійсне до 2 жовтня 2012 року.

30квітня2012р.                                                                                                                                                          Григоренко

Підпис інженера Григоренка І.К. засвідчую:
Начальник управління виробничо-
технологічної комплектації                                                                                                      (підпис)   П.М.Петренко

30.04.12 р.

V. Узагальнення знань, умінь та навичок.

Прийом “Я вчитель”.

Студентам пропонується обмінятися написанними документами та перевірити їхне оформлення.

VІ. Підведення підсумків з оцінюванням (з мотивацією) повідомлення домашнього завдання.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.