Українська література

М е т а: з’ясувати причини та умови появи драматичної поеми «Бояриня», формувати в учнiв реаль- не бачення перiоду Руїни в життi українського народу; простежити, як крiзь призму особистого життя Степана й Оксани авторка розкриває трагедiю рiдного краю; схарактеризувати головних героїв; визначити жанровi та композицiйнi особливостi поеми; удосконалювати навички аналiзу художнього твору; розвивати самостiйне творче мислення; виховувати почуття любовi до рiдного краю, культури, мови, потяг до справедливостi, правди.

Микола Гоголь – український письменник чи нi? Це, безперечно, проблема другого ряду. Однак зараз ця проблема, збурена полiтичними чинниками, стала в загальному дискурсi чи не найпопулярнiшою поряд з такими, як ... стосунки Гоголя з жiнками i загадка смертi митця та його перепоховання у травнi 1931 р. Сам цей факт змушує поставитися до цього питання уважнiше. А введення творiв Гоголя до програми з рiдної лiтератури спонукає до наукового пояснення належностi творчої спадщини письменника до нацiональної культури i лiтератури.

1928 р. у Харковi з’явився найвiдомiший твiр В.Пiдмогильного - роман «Мiсто». Через рiк його було перевидано, 1930 р. вийшов росiйською мовою в перекладi Б.Єлисаветського. Вiдразу по виходi цей твiр чи не найбiльше привернув увагу тодiшньої критики i громадськостi. Про нього писали дослiдники рiзних iдейних переконань i поглядiв: М.Долен о, П.Колесник, П.Лакиза, М.Могилянський, М.Мотузка, А.Музичка, А.Нiковський, Л.Пiдгайний, Ф.Якубовський та iн. Було органiзовано кiлька публiчних диспутiв, на яких жваво обговорювалися достоїнства, а бiльше хиби «Мiста».

Основна вiдмiннiсть українського романтизму вiд його захiдних зразкiв полягає в тому, що вiн не протистояв та не боровся з попередньою естетичною добою Просвiтництва. Радянська схема «боротьби лiтературних напрямiв», утворена за аналогiєю до дарвiнiстського вчення про боротьбу видiв, зазнає цiлковитого краху у площинi української лiтератури початку ХІХ ст.

1. Роздуми над одним iз семи чудес свiту лежать в основi поезiї:

1. Художнiй засiб, за допомогою якого передається думка в поезiї «Contra spem spero!»:

«Я на вбогiм сумнiм перелозi

Буду сiять барвистi квiтки,

Буду сiять квiтки на морозi,

Буду лить на них сльози гiркi»

А. Метафора.

Б. Епiтет.

В. Анафора.

Г. Метонiмiя.

2. Леся Українка назавжди прощається зi своїм давнiм другом у поезiї

А. «Стояла я i слухала весну...».

Тарас Шевченко –  неординарна та недосліджена повною мірою фігура в українській культурі. Більше того, він уособлює український архетип та символ нашого світогляду. Тому очевидно, що на формування образу впливали різні політики, намагаючись переписувати його біографію під свої амбіції та потреби. Саме тому в різні періоди можна побачити різну потрактовку образу Кобзаря. 100 років тому Шевченкові створили образ селюка, який далі нічого не чув і не бачив, позбавивши митця будь-якої європейськості. На цю невідповідність звернули увагу Іван Огієнко та Михайло Драгоманов.

Оксюморон - це фігура мови, у якій збігаються два зовні протилежні та суперечливі елементи. Слово оксюморон походить від давньогрецького oxumoron, поєднання слів «гострий, дотепний» або «нерозумний, дурний». Часто оксюморон - це пара слів, наприклад, прикметник-іменник: нова класика.

ВОЛОДИМИР РУТКІВСЬКИЙ. «ДЖУРИ КОЗАКА ШВАЙКИ» (НА КОЗАЦЬКИХ ОСТРОВАХ)/ РОЗДІЛ 2 ІЗ 1 КНИГИ)

 

ПЛАН

ВСТУП

Розділ 1. Інформація про автора і твір

  1. Володимир Рутківський –

  2. Історія написання роману-трилогії «Джури козака Швайки»

Розділ 2. Твір як текст

 1 варінт

1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали)

  1. І. Франко народився в селі:

А. Сиротинці.

Б. Нагуєвичі.

В. Ясениця-Сільна.

Г. Дрогобичі.

 

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.