Нова українська література 40—60 рр. XIX ст. Суспільно-політичний рух в Україні в 40—60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям

Мета: ознайомити учнів із розвитком поезії і прози 40—60-х років XIX ст., висвітлити боротьбу прогресивних діячів України за право на вільний розвиток націо¬нальної культури; з'ясувати становлення романтиз¬му як творчого методу; розвивати вміння зіставляти і робити висновки, сприймати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати патріотичні по¬чуття, повагу до минувшини рідного краю.
Обладнання: підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учнівські повідомленя про творчість видатних діячів культури 40—60-х років XIX ст.

Повідомлення 1. Петро Гулак-Артемовський (1790—1865), став відомим передусім байкою «Пан та Собака». Скориставшись мотивом коротенької байки поляка Красіцького «Пан і Пес», пи-сьменник розгорнув перед читачем широкоепічну картину безпра¬в'я українського селянства і свавілля та жорстокості поміщиків. Гулак-Артемовський створив сатиру на антидемократичний устрій Росії, виступивши на захист покривдженого селянства.

Повідомлення 2. Левко Боровиковський (1811 —1889). Най¬вище його досягнення — 12 романтичних балад, написаних на сю¬жети українських народних переказів. Цими баладами Боровиковсь¬кий започаткував новий метод в українській літературі — роман¬тизм. Найвідоміша з-поміж інших — балада «Маруся».

Повідомлення 3. Євген Гребінка (1812—1848) прославився і своїми майстерними байками, і прозовими творами, і лірикою. Всесвітньо відомими стали його пісні «Очи черные, очи страстные». І хоча поет написав російською мовою дуже багато творів, вони не здобули широкого визнання, але як байкар він був досить популяр¬ним: байки «Ячмінь», «Ведмежий суд», «Рибалка» та ін.

Повідомлення 4. Амвросій Метлинський (1814—1870) увійшов до історії української культури насамперед як укладач етно¬графічних збірників, а також автор збірки романтичних віршів «Дум¬ки і пісні та ще дещо Амвросія Могили». У багатьох віршах автор оспівував героїчне минуле українського народу. Метлинський три¬вожився тим, що «вже наша мова конає», гинуть прадавні звичаї. :

Повідомлення 5. Микола Костомаров (1817—1885) напи¬сав чимало п'єс і повістей, проте в історії української культури більше відомий як історик. У численних наукових працях він відсто¬ював демократичні й національні права українського народу. Най¬краща його праця — «Книга битія українського народу» підносить національну свідомість і гідність українців та християнську мораль як основу суспільства, що має будуватися на засадах рівності й братерства за козацьким укладом життя.

Виразне читання поезій Шашкевича «Руська мова»; «Веснівка»; «О, Наливайку».

Словникова робота

Романтизм — напрям у розвитку літератури і мистецтва Європи кінця XVIII — першої половини XIX ст. Романтичній поезії властиві ускладнені метафори, символи, емоційно наснажені образи, музична форма вірша. Романтична література започаткувала розвиток жанрів історичного роману, ліро-епічної поеми. Риси романтизму виявляються у творчості Є. Гребінки, М. Петренка, Шашкевича, Т. Шевченка, П. Куліша, Ю. Федьковича, Марка Вовчка.

Романс — ліричний вірш з виразною формальною побудовою, що виражає сильні особисті переживання і часто розрахова¬ний на музичне виконання. Яскраві зразки романсів — «Очи черные» Є. Гребінки, «Розлука» М. Шашкевича, «Повій, вітре, на Вкраїну...» С. Руданського, «Стояла я і слухала весну...» Лесі Українки.

Пісня — ліричний вірш, розрахований на виконання в музич¬ному супроводі.

Паралелізм (від грецьк. — той, що йде поряд) — подібність змісту і форми частин художнього твору. Зустрічається найчастіше в поезії.
Бесіда з учнями.
1. Які характерні ознаки романтизму?
2. Які з прочитаних творів М. Шашкевича належать до роман¬тичної поезії? Доведіть це, посилаючись на текст.
3. Назвіть відомих поетів-романтиків.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виписати з творів поетів-романтиків приклади використання художніх за¬собів, характерних для романтичної поезії.
Для самостійного читання: М. Шашкевич. «Ярослав», «Хмель¬ницького обступлення Львова», «Олена».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.