"Бояриня" Лесі Українки: конспект уроку в 10 класі

М е т а: з’ясувати причини та умови появи драматичної поеми «Бояриня», формувати в учнiв реаль- не бачення перiоду Руїни в життi українського народу; простежити, як крiзь призму особистого життя Степана й Оксани авторка розкриває трагедiю рiдного краю; схарактеризувати головних героїв; визначити жанровi та композицiйнi особливостi поеми; удосконалювати навички аналiзу художнього твору; розвивати самостiйне творче мислення; виховувати почуття любовi до рiдного краю, культури, мови, потяг до справедливостi, правди.

Хто мав хвилини щастя в боротьбi, а нас важка, страшна душила змора, i нам не вдiлено було снаги
ту змору подолати...

Леся Українка

Перебiг уроку
І. Мотивацiя i стимулювання навчальної дiяльностi.

Вступне слово вчителя (нафонiпритишеного звучання пiснi «Чуєш, брате мiй»). У людського духу є вершина. Вона зветься iдеал. Леся Українка, подолавши тяжкий шлях, сягнула вершини людського духу. У її творах, що вражають рiзноманiтнiстю жанрiв, тем, проблем, стилю, гармонiйно поєднана громадянська мужнiсть iз глибокою нiжнiстю i чистотою, невичерпною любов’ю до людини. Рiзкими й гострими є її вiршi, в яких вона гартує слово-зброю. М’якою i лагiдною є розповiдь про кохання Лукаша i Мавки. Але звучать часом у Лесиних творах i трагiчнi мотиви, коли мова йде про рiдну Вкраїну та її знедолених синiв i дочок, яким випало жити на чужинi. Саме про це поема «Бояриня», єдина з-помiж двадцяти драматичних творiв Лесi Українки, що присвячена iсторiї України.

ІІ. Оголошення теми уроку. Цiлевизначення.

За темою i планом, що є на ваших партах, визначте завдання, якi ми повиннi розв’язати на сьогоднiшньому уроцi. (Тему i сформульованi завдання учнi записують на робочiй сторiнцi путiвникiв.)

ІІІ. Опрацювання навчального матерiалу.

Учитель. Твiр присвячений найдраматичнiшим подiям iсторiї України – добi Руїни. Саме з екскурсу в минуле ми й розпочнемо свою роботу.

Учнiвське повiдомлення «Доба Руїни».

Змiст поеми Лесi Українки «Бояриня» побудований на подiях нацiональної iсторiї, пов’язаних з Переяславською радою, що вiдбулася 8 сiчня 1654 року. У творi йдеться про добу Руїни – одну з найтрагiчнiших сторiнок в iсторiї України. Наукове висвiтлення цей iсторичний перiод дiстав у працях Миколи Костомарова «Руїна», Миколи Аркаса «Історiя України-Руси», художнє осмислення – в романi Пантелеймона Кулiша «Чорна рада».

Цiлi уроку.

Учнi мають знати:

 •  сторiнки української iсторiї перiоду кiнця ХVII – початку ХVІІІ ст. (доба Руїни);

 •  iсторiю написання твору «Бояриня»;

 •  особливостi жанру драматичної поеми.

  Учнi мають умiти:

 •  розкрити трагiчнiсть образу Степана;

 •  пояснити причини внутрiшньої драми Оксани;

 •  порiвняти традицiї, культуру, менталiтет Московiї та України кiнця ХVII – початку

  ХVІІІ ст.;

 •  обгрунтувати актуальнiсть драми.
  Тип уроку:урок засвоєння нового матерiалу.

 • Форма уроку: урок-вiдкриття.

 • Обладнання: учнiвськi путiвники для роботи над поемою, запис пiснi «Чуєш, брате мiй», вiдеофрагмент вистави «Бояриня» у виконаннi акторiв Закарпатського українського музично-драматичного театру, схеми «Жанрово-композицiйнi особливостi поеми», «Особистiсно-свiтоглядна характери- стика Оксани» та «Квiтка узагальнень».

  Методи, прийоми i форми роботи: учнiвськi повiдомлення, iнтерв’ю, «Прес», евристична бесiда.

  Випереджувальнi завдання: пiдготувати повiдомлення про добу Руїни та iнформацiю про роль в українськiй iсторiї Петра Дорошенка, дати цiлiсну характеристику образу Оксани, скласти «Лiтературознавчий дiалог» на матерiалi статтi М.Драй-Хмари «Бояриня».

  Е п i г р а ф: Душа розiрвана, як рана... Бальзам далеко так, як сонце,

  А сонце, сонце, як i щастя, Там, там, лише в краю коханiм.

  О.Олесь

Пiсля смертi Богдана Хмельницького Україна стала ареною мiжусобної боротьби за гетьманську булаву. Польща i Росiя подiлили Україну на двi частини: Правобережна потрапила пiд владу Речi Посполитої, Лiвобережна ввiйшла до складу Росiї. На Лiвобережжi гетьманував Іван Самойлович, який дотримувався проросiйської орiєнтацiї. Правобережною Україною керував Петро Дорошенко.

Перiод Руїни тривав з 1658 року до середини 80-х рокiв ХVІІ столiття.

Упродовж усього цього часу московський уряд, щоб швидше знищити вiльнодумне козацтво, пiдступно задобрював старшину подарунками: роздавав землi, дворянськi титули, пропонував посади при росiйському царевi. Росiя намагалася позбавити народ мислячої iнтелiгенцiї. Саме на такому iсторичному тлi розгортаються подiї у драмi Лесi Українки «Бояриня».

Учнiвське повiдомлення «Петро Дорошенко».

Серед найдiяльнiших прибiчникiв вiдродження козацтва був полковник, а згодом гетьман Правобережної України Петро Дорошенко.

У 1665 роцi його було обрано гетьманом Право- бережжя. Вiн мав на метi об’єднати Лiвобережну i Правобережну Україну пiд однiєю булавою. Пiсля Андрусiвського перемир’я (1667), умови якого аб- солютно нехтували державнi українськi iнтереси, Дорошенко перейшов пiд


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.