Конспекти уроків

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю письменника, розкрити провідні мотиви його поетичної творчості, продовжувати навчання виразності при читанні поетичних творів; розвивати спостережливість, уміння розглядати літературне явище в контексті історичних та суспільних подій; виховувати любов і вагу до поезії, до кращих здобутків класиків української літератури.
Обладнання: портрет письменника, підручник, тексти.

Мета: ознайомити учнів з біографією письменниці, її жит­тєвим і творчим шляхом, повістями російською мо­вою, оповіданнями; розвивати вміння бачити події в історичному контексті, зіставляти факти і робити висновки; виховувати естетичні смаки вдумливого читача, повагу до кращих здобутків української літе­ратури.
Обладнання:  портрет письменниці, ілюстрації, виставка творів письменниці та літератури, присвяченої Марку Вов­чку, підручник, тексти.

Мета: ознайомити учнів з повістю як визначним твором української антикріпосницької прози, показати суть протиставлення добра і зла, дати характеристику образів; виховувати в учнів високі моральні якості, людяність, милосердя, порядність, уміння критично оцінювати власні вчинки.
Обладнання: ілюстрації до творів Марка Вовчка з комплекту кар­тин, підручник, тексти.

Мета: ознайомити учнів із творчістю і життєвим шляхом письменника, показати вболівання автора за прав­диву історію України, звернути увагу на спільне й відмінне у творах Б. Лепкого і П. Куліша; розви­вати в учнів естетичні смаки вдумливого читача, уміння зіставляти й робити висновки; виховувати свідомих громадян своєї країни, прищеплювати ба­жання трудитися заради майбутнього свого й при­йдешніх поколінь.
Обладнання: портрет письменника, ілюстрації, підручник, тек­сти.

Мета: розкрити правдивість відтворення історичного коло­риту епохи та станової психології окремих суспіль­них верств, передати яскравість та багатство мови твору, ознайомити учнів з оцінкою роману крити­кою; розвивати спостережливість учнів, уміння ана­лізувати історичні факти; виховувати інтерес до історії країни, розуміння закономірностей історичних про­цесів.
Обладнання: портрет письменника, ілюстрації, підручник, тексти.

Мета: ознайомити учнів з історичною основою твору, пока­зати художнє осмислення автором історичного мину­лого, поетизацію давньої слави України; розвивати вміння пов'язувати історичні факти з літературними процесами, робити узагальнення на підставі власних спостережень; допомогти учням правильно зорієнту­ватися щодо складних етапів історії, виховувати пошану до народу, що, попри всі невдачі, прагнув свободи та незалежності.
Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до теми уроку, підручник, тексти.

Мета: ознайомити учнів зі світоглядною позицією П. Кулі­ша, з його багатогранною діяльністю, розкрити вболівання поета за стан української культури; розвивати вміння учнів зіставляти факти історії та літера­турний процес, робити висновки; виховувати любов до рідної мови, бажання утверджувати її в побут: й культурі.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підруч­ник, записані на дошці або на плакаті слова Панте­леймона Куліша:
Я молитись мушу
За Україну, за народну душу.
Вона в мені і житиме вовік.

Мета: показати велич і неповторність творчої спадщини Шевченка, його значення для розвитку української літератури, історії, перевірити набуті учнями знан­ня з теми; розвивати естетичні смаки школярів, уміння застосовувати знання, спостережливість; ви­ховувати на прикладі життя й діяльності Кобзаря активну любов до рідної землі, свого народу, його мови й культури.
Обладнання: чистий білий рушник, на столі — червоні й чорні стрічки-візерунки (витинанки), діафільм «Наш Коб­зар», записи пісень («Два кольори», «Пісні про вели­кого Кобзаря»), карта перевезення праху Шевченка в Україну, підручник, тексти; на дошці записано епіграф до уроку:
І на тім рушничкові Оживе все знайоме до болю: І дитинство, й розлука, і вірна любов
(Андрій Малишко).

Мета: ознайомити учнів з мистецькою спадщиною Шевченка, показати шляхи становлення його як художника; роз­вивати їхню спостережливість, уміння помічати суттєві деталі, вдосконалювати навички зв'язного мовлення; виховувати пошану до мистецьких скарбів України.
Обладнання: альбом «Шевченко-художник», репродукції картин Шевченка з настінного календаря-щомісячника за 1989 рік «Шевченко-художник», підручник.
 ХІД УРОКУ

Мета: ознайомити учнів із щоденниковими записами, епі­столярною спадщиною поета; розвивати їхню спосте­режливість, інтерес до епістолярного жанру літера­тури; виховувати любов і повагу до творчої спадщи­ни Кобзаря.
Обладнання: підручник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.