Персонажі «Чорної ради» П. Куліша. Роман­тична поетизація представників народу . Ідеалізація козацької верхівки

Мета: розкрити правдивість відтворення історичного коло­риту епохи та станової психології окремих суспіль­них верств, передати яскравість та багатство мови твору, ознайомити учнів з оцінкою роману крити­кою; розвивати спостережливість учнів, уміння ана­лізувати історичні факти; виховувати інтерес до історії країни, розуміння закономірностей історичних про­цесів.
Обладнання: портрет письменника, ілюстрації, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Дати визначення роману як жанру літератури.
1. З'ясувати поняття історичного роману.
2. Чому твір П. Куліша «Чорна рада» називається романом-хронікою?
3. Довести, що «Чорна рада» П. Куліша — історичний роман.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Самостійна робота.
Заповнити таблицю, склавши план порівняльної характеристики представників козацької верхівки.
Критерії оцінки
Шрам
Черевань
Гвинтовка
1. Вплив на персонажа ге­роїчної епохи Хмельнич­чини
2. Морально-етичні та по­літичні ідеали:
 а) ставлення до Украї­ни та до різних соціаль­них верств суспільства;
б) ставлення до влади (нехтування нею чи пал­ке бажання насолоджу­ватися нею);
в) політичні цілі, стосун­ки з претендентами на булаву;
г) моральні якості, ети­ка поведінки;
д) сімейні стосунки й обо­в'язки;
е) загальна оцінка влас­ного життя.
3. Ваша думка про харак­тер і вчинки персонажа

Перевірка самостійної роботи.
Пояснення вчителя до образів Івана Брюховецького і Якима Сомка в романі «Чорна рада» за планом.
1.  Гетьман Іван Брюховецький — політичний авантюрист, жор­стока, лицемірна й безчесна людина.
2.  Сомко — виразник ідеї об'єднаної України, якій співчуває сам автор роману.
Скласти план характеристики до образу Брюховецького.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.