«Чорна рада» П. Куліша — перший історичний ро­ман в українській літературі. Історична основа рома­ну, його джерела

Мета: ознайомити учнів з історичною основою твору, пока­зати художнє осмислення автором історичного мину­лого, поетизацію давньої слави України; розвивати вміння пов'язувати історичні факти з літературними процесами, робити узагальнення на підставі власних спостережень; допомогти учням правильно зорієнту­ватися щодо складних етапів історії, виховувати пошану до народу, що, попри всі невдачі, прагнув свободи та незалежності.
Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до теми уроку, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда з учнями.
1. Назвіть тематичні особливості поезій Куліша.
2. Проаналізуйте побудову тематичного й образно-синтаксичного обрамлення у вірші «До кобзи». Як змінюється емоційне за­барвлення поетичного вислову на початку і в кінці вірша?
3. Твори якого українського поета епохи бароко нагадує вірш| П. Куліша «Квітки з сльозами»?
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Словникова робота
Роман (франц.— твір, написаний романськими мовами) — знач­ний за обсягом епічний прозовий твір (рідко віршований), у якому широко розгортаються події і докладно змальовується життя персо­нажів протягом тривалого часу. Композиція роману складна, як правило, з кількома сюжетними лініями та багатьма персонажами.
Історичний роман — роман, у якому відтворюються події минулих часів, розповідається про життя видатних культурних, дер­жавних діячів. Мета історичного роману — передати загальний ко-і лорит зображуваної епохи, висловити ідеї, цікаві для сучасного чи­тача. Тому розповідь про справжні події може доповнюватися ху­дожнім вимислом.
Роман-хроніка — роман, в якому послідовно викладаються події певної історичної епохи, використано документальні джере­ла. (Основне історичне джерело роману П. Куліша «Чорна рада» — літопис Самовидця.)

Бесіда з учнями.
1. Назвіть головних дійових осіб роману «Чорна рада».
2. Чому деякі дослідники називають цей твір «мозаїчним»?
3. Як показано у творі народ? Чи є він активно діючим протягом твору?
4. Образ Божого чоловіка. Чому це не кобзар, не жебрак?
5. Яке ідейне навантаження несе цей образ у творі? (Він патріот, для нього мирське життя нічого не важить, він вище політи­ки, тому жодного разу не став виразником інтересів якоїсь групи суспільства).
6. Який образ представника народу в романі близький до образу Божого чоловіка?
7. Поясніть своє розуміння образу Пугача. (З-поміж носіїв народ­ної моралі найближче до Божого чоловіка стоїть запорізький старець Пугач — старий січовик, який не раз бував кошовим отаманом. Але якщо Божий чоловік — людина поміркована, то Пугач наївнихі, мов дитина. Спираючись саме на його авто­ритет, домігся булави Брюховецький, а полковничого пірнача — Гвинтовка).
8. Дайте характеристику образу Тараса Сурмача. (До протесту Тараса штовхнула образа, коли його й таких, як він, не зрівняли в правах з реєстровими козаками. Побачивши, як запорожці грабували купців, він усвідомив свою помилку).
9. Чим цікавий образ Василя Невольника? (Доля зробила з ко­лишнього лицаря страдника, яскравим свідченням чого стало його прізвище).
10. Назвіть масові сцени твору. (Хрестини Сурмачевого сина, на­пад п'яних косарів на Шрама, похорон ніжинського війтенка).
 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виписати цитати до характеристики центральних образів-персонажів роману «Чорна рада».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.