Конспекти уроків

Тема: Павло Загре­бельний «Первоміст»
Мета: ознайомити учнів із творчістю Павла Загребельного, показати силу, мужність, талановитість наших предків, творців культурної спадщини; розвивати в школярів спостережливість, допитливість, розумін­ня художніх образів, уміння зіставляти свої вражен­ня із задумом автора і робити самостійні висновки; виховувати патріотичні почуття нащадка культурних надбань минулих поколінь, прагнення зберегти куль­турні цінності України.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів на істо­ричну тему, тексти.

Тема: Образ Наталки у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського. Значення п'єси
Мета: користуючись текстом твору, дати характеристику пер­сонажів п'єси, їхніх дій та вчинків; розвивати відчут­тя краси слова, вміння зіставляти і робити нескладні висновки; виховувати в учнів доброту, милосердя.
Обладнання: записи пісень Наталки, підручник, тексти.

Тема: І. Котляревський. «Наталка Полтавка»
Мета: розкрити учням кра­су твору, ознайомити зі змістом п'єси; розвивати образну уяву, вміння самостійно висновувати; ви­ховувати доброзичливе ставлення до людей, до членів своєї сім'ї.
Обладнання: записи оперних партій з опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка або пісень із п'єси, підручник, тексти.

Тема: «Енеїда» — енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі
Мета: розвивати в учнів уміння аналізувати історичні факти, спостереж­ливість, почуття гумору, допитливість; виховувати бажання пізнавати історичне минуле і відчувати свою причетність до минувшини України. Обладнання: ілюстрації А. Базилевича до твору «Енеїда», підруч­ник, тексти.

Тема: І. Котляревський. «Енеїда»:  історія її написання, образи
Мета:  розвивати в учнів відчуття образного слова, спо­стережливість; виховувати високі патріотичні почуття
Обладнання: поема Вергілія «Енеїда», ілюстрації А. Базилевича до «Енеїди» Котляревського, запис арії Енея з опери «Енеїда» М. Лисенка, підручник, тексти.

Тема: Нова українська література. Іван Котляревський
Мета: розповісти учням про становлення нової української літератури, діяльність «Руської трійці», розкрити зна­чення «Русалки Дністрової», ознайомити з розвит­ком драматургії. Розкрити учням роль зв'язку з на­родом у становленні світогляду та формуванні по­глядів І. Котляревського.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підруч­ник, тексти. Записані на дошці чи на плакаті слова:
Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди; Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!
Тарас Шевченко

Тема:  Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Ско­ворода.
Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів.
Обладнання: індивідуальні завдання.

Тема: Універсальність світогляду Григорія Сковороди
Мета: поглибити й систематизувати знання творчості Гри­горія Сковороди, зацікавити учнів літературними, культурними і філософськими здобутками рідного краю, показати самобутність постаті Сковороди як одного з перших філософів-просвітителів в Україні; розвивати й формувати творче мислення, особисту думку, усне мовлення; виховувати глибокі національ­но-патріотичні почуття, любов і пошану до великої і малої батьківщини.
Обладнання: запис пісні «Всякому городу нрав і права», світлини з музею письменника в селі Сковородинівці, портрет письменника, виставка його творів, ілюстрації до них, підручник, тексти.

Тема: Філософські погляди Г. Сковороди. Значення його творчості.
Мета: показати, що життєві переконання письменника-філософа невіддільні від його творчості, оцінити вне­сок Сковороди в розвиток світової філософської дум­ки; розвивати спостережливість, уміння визначати провідні ідеї філософських творів, зіставляти їх із власним життєвим досвідом; виховувати прагнення добра, справедливості, бажання пізнавати світ, ви­ходячи з позитивістських позицій, повагу до над­бань минулих поколінь і почуття відповідальності за власне життя.
Обладнання: портрет письменника, твори Сковороди та літературо­знавчі праці про нього, підручник, тексти. На дошці — епіграф:

Тема: По­етична творчість Г. Сковороди. Байки. Збірка віршів «Сад Боже­ственных песней»
Мета: розкрити філософські погляди письменника на най­вищі якості людини — розум, совість, працелюб­ність, а також на правду, справедливість, суспіль­ний лад; розвивати в учнів чуття слова, спостереж­ливість, уміння сприймати літературну творчість в історичному контексті; виховувати патріотизм як любов до великої і малої батьківщини, рідної при­роди, пісні.
Обладнання: ілюстрації до творів, світлини пам'ятників письмен­никові, записи пісень на слова Григорія Сковороди, підручник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.