По­етична творчість Г. Сковороди. Байки. Збірка віршів «Сад Боже­ственных песней»

Тема: По­етична творчість Г. Сковороди. Байки. Збірка віршів «Сад Боже­ственных песней»
Мета: розкрити філософські погляди письменника на най­вищі якості людини — розум, совість, працелюб­ність, а також на правду, справедливість, суспіль­ний лад; розвивати в учнів чуття слова, спостереж­ливість, уміння сприймати літературну творчість в історичному контексті; виховувати патріотизм як любов до великої і малої батьківщини, рідної при­роди, пісні.
Обладнання: ілюстрації до творів, світлини пам'ятників письмен­никові, записи пісень на слова Григорія Сковороди, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Чи доводилося вам бувати в музеї Сковороди? Розкажіть про це.
2. У чому полягала ідея «сродної» праці?
3. Чи пов'язане ім'я письменника з вашим краєм? Якщо так, то яким чином?
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з текстом
Виразне читання вірша «Всякому городу нрав і права».
Бесіда з учнями.
1. Чи доводилося вам чути вже ці слова? (Пан возний із п'єси Котляревського «Наталка Полтавка» співає цю пісню. її моти­ви звучать у творах Сковороди «Алфавит...», «Вдячний Еродій», «Убогий Жайворонок».)
2.  Яка провідна думка цього сатиричного твору?
3.  Які художні особливості сатири Сковороди? (Чітке й лаконіч­не зображення типових образів людей тодішнього суспільства і уявне випробування їх перед лицем самої смерті як підсумку життя людини.)
Виразне читання й самостійний аналіз поезій: «В город не піду багатий», «Гей, поля, поля зелені», «Ой, ти птичко жовтобоко», «Вольность».
Складання таблиці за збіркою «Сад Божественных песней»
Зразок
«Всякому городу нрав і права» – Змалювання не тільки окремих пороків кріпос­ницької системи, а й сатиричне викриття її зага­лом, як антилюдяної і аморальної
«Dе ІіЬегtаtе» – Поет розглядає смерть як суддю, що виноситиме вирок усім, хто завдає людям горя на землі. Смерть не страшна лише тому, в кого «совість, як чис­тий кришталь»
«Ой ты, птичко желтобоко» – Сковорода говорить про свій зв'язок з трудовим на­родом і засуджує тих, хто зрікається його, аби здо­бути собі високе становище
5. Підсумкова бесіда з учнями.
1. Що єднає прочитані вами поезії?
2. Яка головна ідея цих творів?
3. У чому їхня художня своєрідність?
4. Що було джерелом натхнення Григорія Сковороди?
5. Чому свою збірку він назвав «Садом Божественных песней»?
6. Як ці вірші перегукуються з філософією і реальними вчинка­ми Сковороди?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вірш «Dе ІіЬеrtate» вивчити напам'ять.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.