Нова українська література. Іван Котляревський

Тема: Нова українська література. Іван Котляревський
Мета: розповісти учням про становлення нової української літератури, діяльність «Руської трійці», розкрити зна­чення «Русалки Дністрової», ознайомити з розвит­ком драматургії. Розкрити учням роль зв'язку з на­родом у становленні світогляду та формуванні по­глядів І. Котляревського.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підруч­ник, тексти. Записані на дошці чи на плакаті слова:
Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди; Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!
Тарас Шевченко

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда з учнями.
1. 1764 рік. Яка важлива подія свідчить про погіршення станови­ща України? (Скасування гетьманства, згодом Запорізької Січі.)
2. Дайте оцінку запровадженню кріпацтва в Україні. До чого це призвело?
3. Яка тенденція стала помітною серед інтелігенції? (Відхід від народу.)
4. Що можна сказати про мовну політику самодержавства?
5. Назвіть основні події кінця XVIII — початку XIX ст., пов'я­зані з опором народних мас. (Події в с. Турбаях, легендарний Устим Кармалюк, створення Кирило-Мефодіївського братства.)
6. Охарактеризуйте розвиток культури цього періоду.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання поезії І. Франка «Котляревський».
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя за планом.
1.     Виникнення нової української літератури, біля джерел якої був І. П. Котляревський. (У 1798 р. вийшли друком перші три частини «Енеїди»).
2.     Розвиток нової української літератури шляхом народності.
3.     Вплив на розвиток літератури сентименталізму та романтизму.
4.     Поява нових тем* створення нових образів, нових жанрів.
 Учнівські повідомлення.

Повідомлення 1. Особливої уваги заслуговує діяльність «Руської трійці», звідки вийшли перші зразки нової української літератури в Галичині. 1832 року у Львівській духовній семі­нарії організувався гурток молоді, який поставив собі завдання працювати на користь народу, нести в народ культуру рідною мовою. Гурток цей складався спочатку з Маркіяна-Шашкевича, Якова Головацького та Івана Вагилевича, згодом до них приєдна­лися й інші семінаристи. В 1837 році вони видали збірник «Ру­салка Дністрова», який став першим паростком нової літерату­ри. Книжка складалася з творів самих учасників гуртка і з на­родних пісень.

Повідомлення 2. Укладачі збірки не тільки переймалися тяжким становищем українського народу в Галичині, а й гаряче бралися до освітньої роботи на його користь. Вони підкреслювали свій зв'язок з літературою Наддніпрянської України, обстоювали єдність усіх українців.

Словникова робота.
Просвітництво — ідейний рух, що сформувався у Франції XVIII ст. Характерними рисами Просвітництва є віра у прогресив­ний розвиток суспільства, який досягається поширенням культу­ри й освіти, культ розуму й науки. В Україні, починаючи з пер­ших десятиліть XIX ст., ідеї Просвітництва були пов'язані з виз­воленням від соціального і національного гніту, відстоюванням права на національну своєрідність культури. Основними функція­ми мистецтва вважалися виховна і пізнавальна, звідки випливає висока оцінка правдивого зображення дійсності. Для літератури просвітницького спрямування характерні ідейна наснаженість, утвердження думки про рівність людей та природжену схильність їх до добра, протест проти будь-якого придушення свободи особи­стості. На відміну від класицизму, центральною постаттю в літе­ратурі Просвітництва стає демократичний герой, представник на­роду, який втілює його високі моральні якості. В основу про­світницького реалізму покладено обумовленість поведінки люди­ни суспільними обставинами життя. В літературі найактивніше розвиваються жанри роману, повісті, соціально-побутової драми, байки.
Риси Просвітництва властиві творам І. Котляревського, Г. Квітки- Основ'яненка, П. Гулака-Артемовського, а пізніше — творчості Т. Шевченка, Б. Грінченка, І. Франка.

Роди літератури — найзагальніші одиниці поділу літе­ратурних творів за способом зображення дійсності: епос, лірика і драма.

Літературний жанр (від франц.— рід, вид) — тип літе­ратурного твору, який має певні особливості змісту і форми. Жанри поділяються на епічні (оповідання, повість, роман), ліричні (вірш-роздум, елегія, романс, послання тощо), ліро-епічні (байка, балада, поема), драматичні (комедія, водевіль, драма, трагедія).
Бесіда з учнями.
1. У яких історичних умовах створювалася нова українська літе­ратура?
2. Яким змістом вона наповнилася?
3. Поясніть значення народності в новій українській літературі.
4. Які нові теми й образи з'явилися в літературі?
5. Якими жанрами вона збагатилася?
6. Яке значення для розвитку літератури мала діяльність «Русь­кої трійці»?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Знайти у «Словнику античної міфології» відомості про міфічних героїв, які зустрічаються у творі Котляревського, записати їх у зошиті.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.