Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Ско­ворода

Тема:  Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Ско­ворода.
Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів.
Обладнання: індивідуальні завдання.

ХІД УРОКУ
І РІВЕНЬ
Позначити правильну відповідь.
1. Український силабічний вірш найчастіше нараховує:
а)  13 складів;
б) 11 складів;.
в) 14 складів.
2. Основні жанри, до яких вдавався Іван Вишенський:
а)  послання та полемічні трактати;
б) драма та повість;
в) вірш та поема.
3. Звертання до конкретного адресата з роздумами на суспільно- політичну, світоглядно-етичну тему — це:
а)  заклик;
б)послання;
в) проповідь.
4. Збірник ліричних поезій Григорія Сковороди називається:
а)  «Етика»;
б)  «Жайворонок»;
в)  «Сад Божественних песней».
5. Слова: «Мій жребій з голяками» належать:
а)  І. Вишенському;
б) Г. Сковороді;
в) М. Смотрицькому.
6. Ідея «сродної праці» розкрита Г. Сковородою у творі:
а)  «Бджола і Шершень»;
б)  «Вовк і Кіт»;
в)  «Зозуля і Дрізд».
7. Змалювання й сатиричне викриття кріпосницької системи пода­не Г. Сковородою у творі:
а)  «Всякому городу нрав і права»;
б)  «Ой ти птичко желтобоко»;
в)  «Dе libertate»
II РІВЕНЬ
Дати стислу відповідь на питання.
1. Проти кого спрямований твір І. Вишенського «Послання до єпис­копів»?
2. Закінчити речення.
«Послання до єпископів» Івана Вишенського було критикою...»
1. Що спонукало І. Вишенського до створення полемічних трак­татів?
2. Що вам відомо про Брестську унію?
3. Кого і за що засуджував Г. Сковорода у своїх байках?
4. Яка головна думка байки «Бджола і Шершень»?
5. Як на прикладі свого життя Сковорода довів ідею «сродної праці»?
6. Який зміст вислову Г. С. Сковороди: «Світ ловив мене, та не спіймав»?
ІІІ РІВЕНЬ
Дати розгорнуту відповідь на питання.
1. Що робить творчість І. Вишенського близькою нашому часу?
2. Чи існує сьогодні, на вашу думку, полемічна література? Об­ґрунтуйте відповідь.
3. Чи використовують сучасні письменники жанр послання?
4. Чому, на вашу думку, Г. Сковорода писав твори книжною мо­вою?
5.  Що відповіли б ви на питання Сковороди: «Чи є плодом тонка наука, коли недобре серце?»
6. Що відповіли б ви на питання Сковороди: «Яка користь з ян­гольської мови, коли в ній немає доброї думки?»
7. Доведіть, що в «Посланні до єпископів» І. Вишенський висту­пає як патріот України.
8. Як Сковорода доводить мораль у байці «Зозуля та Дрізд»?
9. Чому жанр полемічної літератури з'явився саме після 1587 року?
ІV РІВЕНЬ
Написати твір на одну з тем.
1. Діалог з філософом (за творчістю Г. Сковороди).
2. Образи-символи у творах Г. Сковороди.
3. Яким я уявляю «Івана з Вишні»? (За творчістю І. Вишенсь­кого).
4. Що з життя Сковороди я можу взяти собі за приклад?
5. Що значить для мене ідея «сродної праціі Г. Сковороди?
6. Як розуміє щастя Григорій Сковорода?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати твори-мініатюри для стіннівки, присвяченої Г. Ско­вороді.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.