«Енеїда» — енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі

Тема: «Енеїда» — енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі
Мета: розвивати в учнів уміння аналізувати історичні факти, спостереж­ливість, почуття гумору, допитливість; виховувати бажання пізнавати історичне минуле і відчувати свою причетність до минувшини України. Обладнання: ілюстрації А. Базилевича до твору «Енеїда», підруч­ник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Перевірка письмового завдання.
2. Обговорення планів до характеристики персонажів поеми.
Бесіда з учнями.
1. Коли була вперше надрукована «Енеїда»?
2. Як розуміти назву поеми («Енеїда»)?
3. Визначіть і поясніть жанр цього твору.
4. Яка тема «Енеїди» Котляревського, а яка — «Енеїди» Вергілія?
5. Яка різниця в змісті і сюжеті обох «Енеїд»?
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя за планом.
1. Стиль «Енеїди» — травестійно-бурлескний.
2. «Енеїда» — справжня енциклопедія народознавства. (На­родні гуляння, свята, ігри, танці, звичаї і повір'я, народний одяг і хатня обстановка; називаються десятки народних страв; троянці мають численні українські імена; українські назви дано і багатьом селам, містам, місцевостям; із щирим зами­луванням описано святкові розваги, сцени вечорниць і воро­жіння та ін.).
3. Перелік страв та напоїв, що їх вживали троянці, свідчить про надзвичайну обізнаність автора щодо народного побуту та ук­раїнської національної кухні зокрема.
4. Цікавий факт: дослідники встановили, що в «Енеїді» згадано більше українських страв, ніж у спеціальній праці Миколи Маркевича, виданій 1860 року.

Учнівські повідомлення.

Повідомлення 1. (Про описи народного одягу, взуття, на­родних ігор, танців тощо.) Ось один із численних прикладів. Венера їде на поклін до Нептуна просити, щоб не потопив Енея. Їде вона, як і личить богині, в розкішному ридвані. Кіньми править машталір. Портрет його — хоч малюй:
Була на йому біла свита Із шаповальського сукна, Тясомкою кругом обшита, Сім кіп стоялася вона. Набакир шапочка стриміла...

Повідомлення 2. Юнона, збираючись їхати до Еола, «схо­вала під кибалку мичку», «взяла шнурівку і спідницю». А Венера, відправляючись до «Зевса на ралець», «взяла очіпок грезето­вий і кунтуш з усами люстровий». На Дідоні бачимо: «караблик бархатовий, спідницю і корсет шовковий», запаску, червоні чоботи, хустку з вибійки. А до того вона ще й «начепила ланцю­жок». В поемі згадується багато народних ігор, наприклад, у свин­ки, у панаса, у журавля, у хрещика, у горюдуба, у тісної баби, у ворона, у паці, у кітьки крашанками, у жгута, у хлюста, у візка і т. д.

Повідомлення 3. Котляревський подає також відомості про українські народні інструменти, танці. Яскравим підтвердженням цього є сцена, де описано бенкет у Дідони.

Повідомлення 4. Не випало з поля зору українського пись­менника і образотворче мистецтво. Описуючи, наприклад, приготу­вання царя Латина до прийому гостей, він розповідає, якими кар­тинами поспіхом прикрасили царські палати. І подає справжній каталог лубочних картин, що були поширені тоді в поміщицьких будинках, а особливо в селянських хатах.

Повідомлення 5. І. Котляревський з етнографічною точні­стю описує вечорниці в пеклі, куди Анхіз привів Енея, щоб тут поворожили юнакові, яка доля його спіткає. Так само точно описа­но обряд ворожіння.
Одним з елементів народності поеми є наявність у ній простих народних імен, носіями котрих є козаки-українці. (Наприклад, імена троянців, що потопилися під час бурі на морі, яких зустрів Еней в підземному царстві.)
Робота над текстом твору.
1. Знайти епізоди пекла, куди письменник помістив панів.
2. Кого саме він помістив до пекла і чому?
3. Що піддано нищівній критиці в цих епізодах?
4. Як називається такий художній прийом?

Пояснення вчителя.

«Енеїда» є оригінальним твором і за системою віршування. Ця система — силабо-тонічна: в кожному рядку є певна послідовність у чергуванні наголошених і ненаголошених складів. Система по­ходить від української бурлескної поезії. Віршовий розмір по­еми — ямб. З попередніх класів вам відомо, що таке строфа. (Повторюване поєднання кількох віршових рядків, пов'язаних між собою римуванням та ритмом.) Відносна закінченість змісту строфи — важлива її особливість. Строфа «Енеїди» десятирядко- ва, і називається вона дециною. Строфа в поемі довга, бо Котля­ревський намагався зберегти тематичну цілісність описів. (Пей­заж, портрет тощо.) Римування перехресне (1—3; 2—4), парне (5 — 6, 8 — 9) і кільцеве (7—9), що надає строфі стрункості. Кількість складів розподілена в рядках так: 9—8—9—8—9— 9—8—9—9—8, завдяки чому строфа поеми не лише струнка, а й мелодійна.
Практичне закріплення набутих знань на прикладах уривків з твору (За вибором учителя).

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання.
1. У чому виявляється травестійно-бурлескний стиль «Енеїди»?
2. Які засоби гумору вживає автор у цьому творі?
3. Схарактеризуйте багатство художніх засобів поеми.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виписати з поеми вісім-десять порівнянь, п'ять-шість метафор, три-чотири прислів'я і з'ясувати їх функції у творі.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.