Філософські погляди Г. Сковороди. Значення його творчості

Тема: Філософські погляди Г. Сковороди. Значення його творчості.
Мета: показати, що життєві переконання письменника-філософа невіддільні від його творчості, оцінити вне­сок Сковороди в розвиток світової філософської дум­ки; розвивати спостережливість, уміння визначати провідні ідеї філософських творів, зіставляти їх із власним життєвим досвідом; виховувати прагнення добра, справедливості, бажання пізнавати світ, ви­ходячи з позитивістських позицій, повагу до над­бань минулих поколінь і почуття відповідальності за власне життя.
Обладнання: портрет письменника, твори Сковороди та літературо­знавчі праці про нього, підручник, тексти. На дошці — епіграф:

О Отче мій!
Тяжко вирвати серце
з липкої стихійності світу!
Г. Сковорода
ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Виразне читання напам'ять вірша «Бе ІіЬегіаіе».
Визначення головної думки вірша.
Повний аналіз вірша.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.
Ми вже знаємо, що життєвий шлях українського мудреця — це втілення ним у конкретних діях і творах власних переконань. Було це життя вельми різноманітним: від стриманості й аскетичності в побуті до найвищого злету у слові, музиці, любові до бать­ківщини. Тому так виразно вимальовується в філософських творах митця постать Сковороди-поета, а в поетичних — Сковороди-філософа.
Виразне читання уривка з «Алфавіту...».
Бесіда з учнями.
1. До якого висновку підводить нас Г. Сковорода?
2. Що свідчить про те, що філософа цікавили проблеми вихован­ня? Доведіть свою думку рядками з тексту.
Виразне читання притчі «Вдячний Еродій» з коментуванням.
1. Що ми називаємо притчею?
2. Як розумів виховання Сковорода?
3. Що відповіли б ви на питання Сковороди: «Чи є плодом тонка наука, коли недобре серце? Яка користь з янгольської мови, коли в ній немає доброї думки?» Наведіть приклади з нашого життя.
4. Як ви оцінюєте сучасний принцип загального всеобучу у світлі поглядів на цю проблему Сковороди?
5. Які художні засоби у розглянутих творах свідчать про по­етичність світосприймання й мовлення Сковороди, про виразні риси менталітету українців?

Самостійне читання байки «Убогий Жайворонок».
Запитання до учнів.
1. У чому повчальний зміст пісеньки Сабаша?
2. Що є запорукою волі для кожної особистості?
3. Чому Сковорода закінчує свою притчу знов-таки притчею «У друга вода солодша від меду»?
Виразне читання байок «Бджола і Шершень» і «Олениця та Кабан». Після читання одна група учнів складає і записує питання до байок, інша — готує усні відповіді.
Перевірка виконаного завдання.
Заключне слово вчителя.
(Учні складають стислий конспект пояснення вчителя.)

Чи багато ми дізналися про Григорія Сковороду? І так, і ні. По-перше, нам стало зрозуміло, що це чи не найвидатніша постать не тільки в давній українській літературі, а й узагалі в колі видатних людей України і людства. Втім ми за короткий час знайомства зі Сковородою тільки ледь торкнулися часточки його незвичайного розуму й духу. По-друге, кожен бере з духовної скарбниці людства лише те, що може взяти й осягнути: це так, як піднімати тягар: хтось може підняти більше, хтось —• менше. Можливо, комусь із вас у житті ще доведеться повернутися до спадщини Сковороди — до її цілющого джерела — і ви тоді зрозумієте і відкриєте для себе набагато більше. Він став Учителем не тільки для свого покоління, а й для всіх наступних. Саме діяльність Сковороди підготувала ґрунт для появи на нашій землі Котляревського, а потім і Шевченка. Це завдяки його музичній творчості, зокрема власноручному нотному запису «Служби Грицкової» (відомої церковної служби «Херувимсь­кої»), віднайденому літературознавцем Л. Махновцем, ми довіда­лися про геніальних українських композиторів М. Березовського та А. Веделя.

Була у Сковороди своя політична мрія — «Горная Республика», держава вільних, щасливих своєю «сродною» працею людей, яким не знайома жадоба багатства й розкоші, безмежної влади над людь­ми. Та вона ще не здійснилася, бо протягом довгого часу ґрунт культури нашої засівався не зернами правди, а блискітками догм новітніх «мислителів», життя яких навіть краєчком не дотикалося до життя народу... Нині ми як нація маємо можливість пізнавати себе, своїх героїв і мислителів, духовних провідників не через призму ідеології, а через власне серце й розум. Пізнаваймо ж Сковороду — у нім же пізнаваймо себе, свій народ, свої духовні цінності.
Запитання до учнів.
1. Що з життєпису Сковороди вразило вас і чим саме?
2. Який зміст вислову «Світ ловив мене, та не спіймав»?
3. Обґрунтувати твердження про жанрове, ідейно-тематичне і ху­дожнє багатство творчості письменника.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Написати міні-діалог сучасника з Григорієм Сковородою, знайти твори сучасних письменників, присвячені Сковороді.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.