Конспекти уроків

План

1.     Значення категорії відмінка, її граматичне вираження.

2.     Система відмінків у сучасній українській літературній мові. Питання про кличний відмінок.

3.     Основні значення відмінків. Роль прийменників у вираженні відмінкових значень іменників і в творенні відмінкових форм.

 

План

1. "Етика ділового спілкування" як навчальна дисципліна та її завдання.

2. Ділове спілкування та його особливості.

3. Культура ділового спілкування.

4. Особливості ділового етикету.

5.Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

План

1.         Загальна характеристика документів щодо особового складу.

2.         Укладання документів щодо особового складу:

·                    автобіографія;

·                    резюме;

·                    характеристика;

·                    заява;

·                    скарга.

План

1.         Поняття про документ. Документ як основний вид офіційно-ділового стилю.

2.         Критерії класифікації документів:

·           за походженням;

·           за місцем виникнення;

·           за призначенням;

·           за напрямом;

·           за формою;

·           за терміном виконання;

·           за ступенем гласності;

·           за стадіями створення;

·           за терміном зберігання;

·           за технікою відтворення;

·           за носієм інформації та інші.

3.       Культура писемного ділового спілкування (загальні вимоги до оформлення, поняття про реквізити документів).

План

1.         Структура виступу перед аудиторією.

2.         Психологічні основи сприйняття інформації.

3.         Поведінка під час виступу.

 

План

1. Історія риторики (риторика Аристотеля, Давньоримська риторика, Риторика Середньовіччя, риторика в часи Відродження, риторика ХХ ст., сучасний стан).

2. Риторика як наука (предмет, об’єкт, завдання).

3. Виражальні засоби риторики та їхні функції (порівняння, метафора, протиставлення, парадокс, цитування, заклик, гіпербола, риторичні запитання, оклики).

План

1.         Правопис прийменників.

2.         Правопис сполучників.

3.         Правопис часток. Написання НЕ зі словами.

4.         Прийменник ПО в діловому мовленні.

План

1.      Відмінювання кількісних числівників.

2.      Відмінювання порядкових числівників.

3.      Узгодження числівників з іменниками.

4.      Збірні числівники в діловому мовленні.

 

План

1. Особливості вживання займеннків у ділових паперах.

2.  Уживання дієслів та їхніх форм в офіційно-діловому стилі.

 

План

1.        Поняття про розряди прикметників. Якісні ад’єктиви.

2.        Вищий та найвищий ступені порівняння, їх творення.

3.        Прикметники, що не утворюють ступенів порівняння.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.