Конспекти уроків

Тема: Григорій Сковорода. Ідея «сродної праці» у філософському трактаті «Алфавит, или Букварь мира»
Мета: ознайомити учнів з біографією Г. Сковороди, дати загальну характеристику його поглядів, розкрити співзвучність філософських думок Сковороди з на­шим часом, суть життєвого подвигу філософа; розви­вати чуття слова, допитливість учнів, уміння визна­чати жанр твору та його мовні засоби; виховувати повагу до досягнень філософської думки Г. Сковоро­ди, інтерес до історії України, патріотизм як любов до малої і великої батьківщини.
Обладнання: портрет Г. Сковороди, репродукції картин К. Трохименка «Григорій Сковорода серед народу», І. Їжакевича «Григорій Сковорода в дорозі», виставка творів письменника, колекція поштових листівок, конвертів, марок, значків із зображенням Г. Сковороди, підруч­ник, тексти.

Тема: Історична драма. «Милість Божа» не­відомого автора та «Володимир» Ф. Прокоповича.  Вертепна драма «Цар Ірод». Поезія. Віршова спад­щина Климентія Зіновієва та Івана Некрашевича
Мета: опрацювати з учнями матеріал про становлення і роз­виток драматургії в Україні, розкрити красу вертеп­ної драми, її виховне й пізнавальне значення, озна­йомити з творчістю К. Зіновієва та І. Некрашевича; розвивати в учнів спостережливість, уміння застосо­вувати знання з історії, узагальнювати й робити вис­новки; виховувати повагу до слова, бажання пізна­вати невідоме.
Обладнання: ілюстрації учнів до вертепної драми, підручник, тексти.

Тема: Полемічна література. Іван Вишенський. «Послання до єпископів»
 Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю видатного полеміста, розкрити суперечності в світогляді, гро­мадянській позиції і творчості письменника; розви­вати вміння учнів визначати мету вживання пись­менником виражальних засобів мови, аналізувати й узагальнювати історичні факти; виховувати повагу до історичного минулого України.
Обладнання: ілюстрації учнів до творчості Івана Вишенського, підручник, тексти.

Тема: Давня українська література. Літописи XIII— XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література
Мета: ознайомити учнів зі станом культури та освіти в час панування монголо-татар, з боротьбою народу про­ти соціальних та релігійних утисків; розповісти про Запорізьку Січ та її роль у розвитку освіти в Ук­раїні, про діяльність братств, про внесок гетьмана П. Сагайдачного в розвиток культури та освіти; роз­вивати вміння учнів будувати свою розповідь, до­питливість, спостережливість; виховувати повагу до історичного минулого, спонукати до здобуття нових знань.
Обладнання: ілюстрації до творів та репродукції з картин про Запорізьку Січ українських художників, підручники, тексти.

Тема: Володимир Малик. «Таємний посол»
Мета: ознайомити з творчістю письменника, показати не­зламність духу козаків у тяжкій неволі, цінність справжньої козацької дружби; розвивати читацькі смаки, розуміння головної думки твору, образне мис­лення; виховувати патріотичні почуття, уміння ціну­вати справжню дружбу.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підруч­ник, тексти.

Тема: Образи «Слова о полку Ігоревім». Художні переклади і переспіви поеми
Мета: поглибити знання щодо визначної пам'ятки літера­тури, пов'язавши з історичною епохою; розвивати уміння аналізувати історичні та літературні факти, застосовувати набуті теоретичні знання практично; виховувати патріотичні почуття любові до рідного краю, своєї країни.
Обладнання: ілюстративні матеріали, тексти, підручники, зошити.

Тема: «Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам'ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Сло­ва...»
Мета: ознайомити учнів із змістом «Слова», історичною ос­новою твору; розвивати уміння аналізувати, виділя­ти головне, уміння встановлювати послідовність і синхронність подій; виховувати патріотичні почуття через причетність до історії свого народу. Обладнання: комплект картин до поеми «Слово о полку Ігоревім», виставка різних видань поеми, зошити, підручники, тексти.

Тема: Новий Заповіт — поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа — основоположника християн­ства
Мета: розкрити суспільний устрій тогочасного Іудейсь- ко-Ізраїльського царства та основні положення віровчення Ісуса Христа, дати учням поняття про проповідь як жанр церковної літератури; розви­вати бажання довідатися про найпопулярнішу кни­гу у світі, критичне мислення, спостережливість; виховувати гуманне ставлення до навколишнього світу.
Обладнання: зображення Ісуса Христа на картинах відомих ху­дожників, іконах. Українська ікона. Образ Ісуса Хри­ста в різних видах мистецтва (різьба по дереву, скульп­тура, графіка тощо), підручник, тексти.

Тема: Перекладна церковна література. Біблія — видатна па­м'ятка світового письменства.
Мета: дати загальний огляд змісту Біблії, часу і місця ство­рення, мови; ознайомити з Біблією як джерелом тем, сюжетів, образів; розвивати в учнів високі мо­ральні якості, формувати розуміння загальнолюдсь­ких цінностей.
Обладнання: Біблія, література про Ісуса Христа, репродукції кар­тин на біблійні теми. «Суд Соломона» у живопису (Рафаель та ін.), підручник, тексти.

Тема: Прадавня українська література. Слов'янська міфо­логія. «Велесова книга» як принципи буття українсь­кого народу в прадавні часи.
Мета: розповісти учням про те, що з прадавніх часів на землях сучасної України жив хліборобський народ орійського походження — праслов'яни. Орії (арії) — найстародавніша назва предків українців. Повідо­мити про громадське і суспільне життя прадавніх українців; розвивати в учнів допитливість, уміння аналізувати факти; виховувати повагу до наших предків, їх мудрості, працьовитості, уміння захи­щати свою землю.
Обладнання: ілюстрації пам'яток древньої архітектури, художніх ремесел, образотворчого мистецтва, підруч­ник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.