Давня українська література. Літописи XIII— XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література

Тема: Давня українська література. Літописи XIII— XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література
Мета: ознайомити учнів зі станом культури та освіти в час панування монголо-татар, з боротьбою народу про­ти соціальних та релігійних утисків; розповісти про Запорізьку Січ та її роль у розвитку освіти в Ук­раїні, про діяльність братств, про внесок гетьмана П. Сагайдачного в розвиток культури та освіти; роз­вивати вміння учнів будувати свою розповідь, до­питливість, спостережливість; виховувати повагу до історичного минулого, спонукати до здобуття нових знань.
Обладнання: ілюстрації до творів та репродукції з картин про Запорізьку Січ українських художників, підручники, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання. Повідомлення учнів.
Повідомлення 1. «Монголо-татарська навала. Спустошен­ня центрів української культури».
Повідомлення 2. «Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні».
Повідомлення 3. «Культурна діяльність братств».
Повідомлення 4. «Виникнення і розвиток книгодрукуван­ня в Україні».
Доповнення (для бажаючих), обговорення повідомлень.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя за планом.
1. У XIII столітті поза релігійним письменством найбільш розви­нулося літописання.
2. Старший, або Начальний літопис.
3. У кінці XIII ст. на Волині було укладено іншу збірку, де до Начального літопису додано київські записи XII ст.
4. Галицький літопис часів князя Данила і волинські записи дру­гої половини XIII ст.
Бесіда з учнями.
1. Що ми називаємо літописом?
2. Чи відомі автори літописів?
3. Які особливості «Галицько-Волинського літопису»?
4. Чому цей літопис ми називаємо художнім твором? Доведіть це.
Словникова робота.
Полемічна література, поширена в XVI—XVII ст., відобра­жає релігійну полеміку, яка загострилася у зв'язку з Брестською церковною унією 1596 р. (об'єднання православної і католицької церков). Православні письменники висловлювали протест проти по­ширення католицизму й уніатства.
Послання — літературний твір, найчастіше поетичний, напи­саний у формі звертання до окремої особи або колективного адреса­та. Звертання до конкретного адресата є приводом для роздумів на суспільно-політичну, світоглядно-етичну тему. Жанр послання, за­початкований в античній літературі, використовувався християнсь­кими проповідниками.
Повідомлення учня про полемічну літературу (підручник, с. 48—49).
Робота в зошиті. Скласти за матеріалами підручника тези статті на тему «Полемічна література».
Бесіда з учнями.
1. Яка причина виникнення полемічної літератури?
2. Що вам відомо з уроків історії про Брестську унію?
3. Назвіть найвідоміших полемістів того часу.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання до учнів
1.Унинішній час ніхто не пише літописи. Як наші нащадки довідаються про нас? Що для них буде джерелом уявлення про нашу епоху?
2.Чи існує сьогодні, на вашу думку, полемічна література? На­ведіть приклади.
3.Чи використовують сучасні письменники у своїй творчості жанр послання?
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.