Конспекти уроків

Мета: з'ясувати особливості цього періоду творчості Т. Шев­ченка, розкрити тематику творів; розвивати в учнів образне сприйняття поезії, уміння зіставляти зорові образи з внутрішніми переживаннями поета; вихо­вувати естетичний смак, емоційність у сприйнятті творів красного письменства.
Обладнання: ілюстрації до творів, підручник, тексти.

Мета: привернути увагу учнів до традицій українського народу, відображених у творі, ліризму і гумору у змалюванні людських стосунків та почуттів; роз­вивати творче сприйняття художнього тексту, образне мислення, спостережливість; виховувати любов до рідної мови і культури.
Обладнання: ілюстроване видання п'єси, підручник, тексти.

Тема: Михайло Старицький «Останні орли»
Мета: показати національну зорієнтованість твору; сприя­ти формуванню в учнів історичної пам'яті, уміння визначати суттєве, спонукати до роздумів про при­значення людини.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, записи народних дум, портрети Залізняка, Ґонти, Неживого, ілюстрації С. Караффа-Корбута, підручник, тексти.

Тема: Образ народу в поемі «Гайдамаки».  Ярема —  типовий представник пригнобленого, але нескореного селянства. Образи Ґонти та Залізняка
Мета: показати велич і силу народного гніву, зображеного Шевченком у поемі «Гайдамаки», заклик поета до єднання слов'янських народів; розвивати образне мислення учнів; виховувати пошану до славних сто­рінок історії народу, який боровся за свою свободу
Обладнання:  ілюстрації до твору, підручник, тексти.

Тема:  Поема «Гайдама­ки». Історична основа твору. Сюжет і композиція
Мета: спираючись на набуті учнями теоретичні знання, роз­крити теми творів; розвивати вміння сприймати літе­ратурні твори в історичному контексті; виховувати любов і повагу до історичного минулого України
Обладнання: портрети ватажків повстання, ілюстрації, підручник, тексти.

Тема: Поема Т. Шевченка «Катерина». Образи поеми, ху­дожні особливості твору, ліричні відступи, стиль
Мета: розкрити образи Катерини, її батьків, панича-офіцера, показати трагізм долі дівчини-селянки, неспра­ведливість існуючого ладу; розвивати вдумливе сприй­няття художнього тексту, уміння співвідносити події твору з фактами тогочасної дійсності; виховувати співчуття до людей, з якими доля обійшлася жорсто­ко, повагу до жінки-матері, до материнства.
Обладнання: ілюстрації, підручник, тексти.

Мета: висвітлити проблеми соціальної нерівності і тяжкої долі селянки в тогочасному суспільстві, засобами ви­разного читання викликати співчуття до трагедії Ка­терини та осуд безчесної поведінки офіцера; розвива ти любов до образного слова, емоційне сприйняття поетичних текстів, спостережливість, уміння узагаль­нювати; виховувати співчутливе ставлення до скрив­джених, бажання допомогти ближньому.
Обладнання: репродукції картин Т. Шевченка, І. Їжакевича «Ка­терина», підручник, тексти.

Мета: зупинитись на маловідомих цікавих фактах з біо­графії поета; розкрити красу і неперевершеність ранніх балад Т. Шевченка; розвивати допитливість учнів, уміння зіставляти факти і висновувати, сприй­мати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати почуття співпереживання, шанобливе ставлення до надбань культури, любов і повагу до творчості Кобзаря.
Обладнання: портрет поета, ілюстрації-світлини до його біографії, репродукції картин Шевченка-художника, «Кобзар», підручник.

Мета: ознайомити учнів із розвитком поезії і прози 40—60-х років XIX ст., висвітлити боротьбу прогресивних діячів України за право на вільний розвиток націо¬нальної культури; з'ясувати становлення романтиз¬му як творчого методу; розвивати вміння зіставляти і робити висновки, сприймати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати патріотичні по¬чуття, повагу до минувшини рідного краю.
Обладнання: підручник, тексти.

 
Тема: Григорій Квітка-Основ'яненко. Повість «Маруся». Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України
Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменни­ка, розкрити принципи художнього відображення ним життя як основи народності його творів, ознайомити зі змістом повісті «Маруся», розкрити красу мови твору, ліризм і драматизм зображених подій; розви­вати спостережливість учнів, уміння сприймати ху­дожній твір в історичному контексті; виховувати високі почуття любові до людей, природи, бажання допомогти ближньому.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, ілюст­рації, підручник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.