Написання плану та тез до тексту. Складання тематичних виписок

 

Мета:1) формування мовної компетентності; студент удосконалює вміння слухати й розуміти текс художнього стилю; уміє визначати тему та ідею тексту, писати план та тези, тематичні виписки; 

2) розвиток навичок мислення (аналітичне, синтетичне, критичне), спілкувавання;

3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Взаємне вітання викладача й студентів; перевірка відсутніх; перевірка зовнішнього стану приміщення; перевірка робочих місць та зовнішнього вигляду учнів; організація уваги.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Прийом “Мікрофон”.

Питання для обговорення: Текст. Ознаки тексту. 

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Робота з памяткой (на картках).

Памятка!

Текст — це змістова, структурно-граматична єдність речень, груп речень, параграфів, розділів та інших мовленнєвих одиниць, у яких ширше і повніше, ніж у реченні, розгортаються і конкретизуються думки, воля, почуття.

Провідні ознаки тексту:

— більше одного речення;

— наявність у сукупності речень спільної теми й провідної думки;

— послідовність викладу інформації та завершеність;

— наявність граматичного й змістового типів зв'язку між одиницями тексту (реченнями).

текст найчастіше має заголовок.

мінімальною одиницею тексту є речення.

найважливішими ознаками тексту є цілісність, зв'язність, структурна організація (цілісність тексту полягає в тому, що в ньому вичерпно викладено тему, а виклад підпорядковано досягненню поставленої мети; зв'язність тексту виявляється в тому, що між його складовими частинами — реченнями, групами речень чи більшими компонентами — існує тісний змістовий зв'язок).

План - це порядок розміщення частин у тексті, співвідношення між ними і на цій підставі членування тексту.

Види плану

Питальний 

Називний 

Цитатний 

Тезовий 

Тези — це коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо.

Тематичні виписки роблять відповідно до заздалегідь складеного плану або тез доповіді, реферату тощо. Найчастіше виписки оформлюють у вигляді цитат з точним покликанням на джерело. 

Тематичні виписки — перехідна ланка між складанням плану тексту та написанням тез наукової статті. План чітко й стисло фіксує викладене в тексті (слово "план" означає порядок, послідовність викладу будь-якого матеріалу).

Виписки — це визначені самим автором (учнем) фрагменти (абзаци), речення, інколи певні терміни чи образні вислови з тексту, що містять важливі, на його думку, положення, думки, висловлювання.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.