Конспекти уроків

Мета: дослідити життєву одіссею княгині Ольги, її шлях на свою Голгофу; розвивати вміння думати, зістав­ляти факти, розуміти складні й суперечливі явища; виховувати розумного, людяного, наділеного гарним естетичним смаком, національно свідомого читача.
Обладнання: виставка історичних романів Р. Іванченко, підручник, тексти. На дошці записано епіграф уроку:
«Княгиня Ольга катувала мою душу своєю мудрістю, милосердям і жорстокістю, розумом і незбагненністю».
Раїса Іванченко

Мета: розкрити зміст поезії, показати багатство її різнома­нітної лексики, ставлення поета до релігії і віри; роз­вивати в учнів любов до поезії, уміння відчувати красу поетичного слова; виховувати в них високі моральні й духовні якості.
Обладнання: Біблія, підручник, тексти.

Тема: Інтимна лірика Т. Шевченка. Цикл «Молитва»
Мета: показати Шевченків ідеал кохання, його розуміння цього святого почуття, навчити виразно читати й розуміти поезію; розвивати естетичні смаки учнів; виховувати любов до природи рідного краю, почуття святості юнацьких поривань, стосунків.
Обладнання: підручник, тексти.

Мета: розкрити подальший розвиток революційно-демокра­тичних ідей у творах Шевченка, посилення заклику до селянської революції,  дух нескореності поета; роз­вивати в учнів спостережливість, уміння виділяти суттєві ознаки історичних явищ, логічно й послідов­но викладати свої думки; виховувати дбайливе став­лення до здобутків культури України, уміння гідно оцінити творчу спадщину Тараса Шевченка.
Обладнання: підручник, тексти.

Мета: розкрити тему, дати характеристику образів, композиції і стилю повісті; розвивати в учнів спостережливість, уміння зіставляти факти, робити узагальнення; вихо­вувати доброту, здатність до співпереживання.
Обладнання: репродукції картин Шевченка, підручник, тексти.

Мета: розкрити основну думку поезій, написаних під час заслання: вираження нескореності духу поета-борця, туга за рідним краєм; розвивати вміння логічно й послідовно викладати свої думки
Обладнання: підібрані ілюстрації, підручник, тексти.

Мета: засобами виразного читання передати слова поета як заповіт нащадкам, наголосити на значенні його як програмного твору, де автор обстоює революційно- демократичну концепцію історії України; розвивати інтерес учнів до образного слова, уміння зіставляти літературні процеси з історичними фактами; вихову­вати пошану до своєї країни, до її історії та культури
Обладнання:  ілюстрації до твору, підручник, тексти.

Мета: в аспекті розкриття теми з'ясувати суспільно-політич­ну позицію Т. Шевченка, пояснити мету звернення до образу Прометея; розвивати образне мислення учнів, уміння сприймати художній текст у його єдності з історичним контекстом; виховувати повагу до інших націй, до борців за свободу свого народу.
Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

Мета: з'ясувати учням ідейно-художній зміст поеми, нега­тивну оцінку поетом акту приєднання України до Росії, розкрити пізнавальний і виховний потенціал твору; розвивати образну уяву, чуття тексту; виховувати інте­рес до суспільно-політичного життя країни.
Обладнання: словники — тлумачний, літературознавчих термінів, запис пісні «Стоїть в селі Суботові» у виконанні гур­ту «Кому вниз», підручник, тексти.

Мета: розкрити особливості композиції поеми,  розповісти про трагічні сторінки історії українців та інших сло­в'янських народів; розвивати відчуття образного сло­ва, уміння зіставляти історичні факти з художні викладом подій та робити висновки; виховувати повагу до історичної правди, до подвижників, які ги­нули за свій народ.
Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.