Послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і нена­родженим землякам моїм...»: жанр, особливості ху­дожньої мови та ритміки

Мета: засобами виразного читання передати слова поета як заповіт нащадкам, наголосити на значенні його як програмного твору, де автор обстоює революційно- демократичну концепцію історії України; розвивати інтерес учнів до образного слова, уміння зіставляти літературні процеси з історичними фактами; вихову­вати пошану до своєї країни, до її історії та культури
Обладнання:  ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ                          
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Виразне читання уривка напам'ять.
2. Перевірка письмового завдання, його обговорення і коменту­вання.

Бесіда з учнями.
1. 3 якою метою Шевченко використовує в поемі «Кавказ» образ Прометея?
2. Яка основна думка поеми?
3. Яке враження справив на вас цей сатиричний твір?
4. Чи втратив він актуальність у наш час? Доведіть свою думку.

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ И ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда з учнями (Після самостійного читання поезії).
1. Що таке послання, які його ознаки?
2. До кого звертається автор?
3. Поясніть повну назву твору.
4. У чому звинувачує поет своїх земляків — представників української інтелігенції? (Вони не здатні звалити кріпацтво, не люблять рідного краю, шукають «раю» на чужині, неправильно тлумачать історію свого народу, не спроможні дати їй належну оцінку й зробити висновки, не творять власної куль­тури, відцурались рідної мови, гірше ворога розпинають рідну матір-Україну...).
5. А що наказує їм? (Пізнавати правду, вчитися, переосмислити історію свого народу, об'єднатися всім українцям, роз'єдна­ним ідейними переконаннями, внутрішніми чварами, соціаль­ним станом, але скутим одними кайданами колоніального рабства.)
Виразне читання й коментування уривків.
1. Від слів: «Раби, підніжки, грязь Москви...» — до слів: «А з їх. бувало, й лій топили».
2. Від слів: «Так от як кров свою лили...» — до слів: «Свої кайда ни, свою славу!».
3. Від слів: «І забудеться срамотня Давняя година...» — до слів: «Молю вас, благаю!».              

Творча робота.
Написати невеликий твір-роздум на тему «Ідея національного
прозріння в поемі»
Перевірка виконаної роботи.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. У центрі твору — герой зі своїми переживаннями. Хто він? Яким ви його уявляєте? Дайте відповідь, посилаючись на текст поезії.
2.  Кому адресоване поетичне послання Шевченка?
3. Розкрийте зміст епіграфа до твору.
4. Кого викриває поет у цьому творі? Які художні засоби для цього використовує?
5. Який зміст «діалога» («Якби ви вчились так, як треба...») між освіченим паном і ліричним героєм?
6. Розкрийте значення рито­ричних фігур у цьому уривку.
7. Як Шевченко викриває в поемі схиляння панства перед іно­земною «премудрістю»? Які художні засоби використовує при цьому?
8. Що таке послання? Наведіть приклади відомих послань, стис­ло їх схарактеризуйте.
9. Наведіть зразки сарказму з поеми. Яка роль цього сатирично­го прийому?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити напам'ять уривок з поезії «І мертвим, і живим...».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.