Творчість Т. Шевченка після заслання. «Неофіти», «Юродивий»

Мета: розкрити подальший розвиток революційно-демокра­тичних ідей у творах Шевченка, посилення заклику до селянської революції,  дух нескореності поета; роз­вивати в учнів спостережливість, уміння виділяти суттєві ознаки історичних явищ, логічно й послідов­но викладати свої думки; виховувати дбайливе став­лення до здобутків культури України, уміння гідно оцінити творчу спадщину Тараса Шевченка.
Обладнання: підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання (Міні-вікторина).
1. Які твори і кому присвятив Шевченко на згадку про день ви­купу з кріпацтва — 22 квітня 1838 року? (Поету В. А. Жу­ковському — поему «Катерина», конференц-секретарю Ака­демії мистецтв В. І. Григоровичу — поему «Гайдамаки»).
2. Як називається перша збірка поета, скільки творів увійшло до неї? («Кобзар», 8 творів).
3. Яку поему написав Шевченко після першої подорожі в Украї- «у? (Поема'«Сон»).
4. Що було справжньою причиною арешту і заслання Шевченка? (Поема «Сон», знайдена під час арешту за участь у Кирило- Мефодіївському братстві).
5. Як назвав Шевченко цикл віршів, написаний під час ув'язнен­ня в казематі Третього відділу? («В казематі»).
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.

Десятилітнє заслання підірвало здоров'я поета. Автопортрет
1858 року засвідчує сумний факт: у 44 роки Шевченко був схожий на шістдесятилітню людину. Та духом поет залишився незламний: Шевченко сміливо розпочав нові бої з носіями неправди. Що живило його музу в ті чотири роки життя, що були останніми? Україна вибухала гнівом повстань селян, і тим гнівом сповнені рядки поезій. Це видно вже з першого твору останнього періоду — поеми «Неофіти», у вступі якої автор прямо говорить, що адресує свій вір «розпинателям народним, грядущим тиранам». За історичним сюжетом поеми заховано інший, заборонений сюжет. Сам Шевченко писав в одному листі, що поема — «нібито з римської історії». Насправді ж у ній змальовано розправу Миколи І . з революціонерами, які прагнули зламати ненависний лад.

Виразне читання уривків з поеми «Неофіти» (на вибір учителя) з ко­ментуванням.
Розкрити у поемі роль риторичних фігур та образних засобів.
Виразне читання уривків із твору «Юродивий» (на вибір учителя).

Виразне читання поезії «Я не нездужаю, нівроку» з коментуванням.
1. Яка головна думка поезії?
2. Які алегоричні образи вживає поет у цьому творі?
3. Визначити порівняння, епітети та їх використання у творі.

Словникова робота.
Шевченківський вірш органічно поєднує в собі народ­нопоетичні і літературні художні засоби. Широковживаними в поезії Шевченка віршовими розмірами є ямб та 14-складовий народний, або коломийковий, вірш. Ямб найчастіше чотиристоп­ний (лірична мініатюра «Садок вишневий коло хати...»). Ритміч­ною особливістю його є відсутність наголосу (пірихій) у третій стопі, наприклад, у циклі «Молитва» («Царям, всесвітнім шин­карям»). Шевченко здійснив літературну обробку 14-складового народного вірша шляхом перенесення пауз (цезур) між гру­пами складів.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Письмово проаналізувати поезію «Світе ясний! Світе тихий!»
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.