Поема Т. Шевченка «Кавказ», її ідейна спрямо­ваність. Образ Прометея

Мета: в аспекті розкриття теми з'ясувати суспільно-політич­ну позицію Т. Шевченка, пояснити мету звернення до образу Прометея; розвивати образне мислення учнів, уміння сприймати художній текст у його єдності з історичним контекстом; виховувати повагу до інших націй, до борців за свободу свого народу.
Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя за планом.
1. «Кавказ» — твір, присвячений другові поета, Якову де Бальмену, який загинув на Кавказі.
2. Зацікавлення Т. Шевченка долею кавказьких горців, його за­хоплення їхнім волелюбством.
3. Засудження поетом загарбницьких війн.
4. Проголошення ідеї торжества свободи над насильством.
5. Невмирущий образ Прометея — символ незламного духу воле­любних народів.
6. Виразне читання поезії «Кавказ» з коментуванням виразів:
«...правда наша п'яна спить...»; «не нам на прю з тобою стати...»: «...Лягло костьми людей муштрованих чимало...»; «читаєм Божії закони...»
Проблемні запитання до учнів.
1. Як розкривається поняття «людина — народ» у поемі «Кав­каз»? (За окремою людиною поет бачить ту силу, яку ця люди­на уособлює,— цілий народ.
2. Які почуття й думки породжує в поета символічна картина кату­вань Прометея? (Хто ті «ми», які не в змозі виступити проти катів, що «знущаються над нами» -, чому проливаються ріки, «не ріки — море» крові й сліз во славу «батюшки-царя»; чому ті, хто читає «Божії глаголи», вчать мовчати всіх «од молдаванина до фіна...»; чому стільки людей гине в безглуздих війнах тощо).
3. Прометей і прометеїзм у поемі — як це слід розуміти?
4. «Кавказ» називають поемою, а чи всі ознаки жанру наявні в творі? Дехто називає твір одою, віршем-роздумом. Чому ж саме поема?
5. Художні особливості твору.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Чому горці Північного Кавказу піднялися на боротьбу проти царату? Як зображено цю боротьбу в поемі «Кавказ»?
2. Свою статтю про поеми «Сон» і «Кавказ» І. Франко назвав «Темне царство». Чому? Аргументуйте свою думку.
3. Обґрунтуйте тезу І. Франка: «Кавказ» — се, може, найкраще свідоцтво могутнього, всеобіймаючого, щиролюдського почут­тя нашого поета».
4.  Поясніть тезу І. Франка: «Кавказ» — це огниста інвектива проти темного царства». (Інвектива — гострий виступ проти кого-небудь, чого-небудь).
5. Як Шевченко змальовує приєднання Кавказу до Росії? Які ху­дожні прийоми використовує при цьому?
6. Розкрийте зміст виразу: «Од молдаванина до фіна на всіх язи­ках все мовчить, бо благоденствує!».
7. Наведіть зразки іронії і сарказму в поемі. Яка роль цих ху­дожніх засобів у творі?
8. Що таке афоризм? Випишіть афоризми з поеми і розкрийте зміст одного з них (на вибір).
ріки — море» крові й сліз во славу «батюиіки-царя»; чому ті, хто читає «Божії глаголи», вчать мовчати всіх «од молдаванина до фіна...»; чому стільки людей гине в безглуздих війнах тощо).
9. «Кавказ» називають поемою, а чи всі ознаки жанру наявні в творі? Дехто називає твір одою, віршем-роздумом. Чому ж саме поема?
10. Художні особливості твору.
 
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити напам'ять уривок з поеми «Кавказ». Скласти план до теми «Поема «Кавказ» — гнівна сатира на самодержавно-кріпосницький лад».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.