Українська мова

План
1.     Поняття про додаток, його ознаки.
2.     Прямий додаток.
3.     Непрямий додаток.
4.     Засоби вираження додатка в українській мові

 

Розподіл годин на вивчення курсу

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Усього – 72 год.

Самостійна робота – 28 год.

Аудиторна робота – 44 год.: лекції – 22 год., практичні – 22 год.

 

Розподіл годин на вивчення курсу

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Усього – 54 год.

Самостійна робота – 20 год.

Аудиторна робота – 34 год.: лекції – 2 год., практичні – 32 год.

Усього – 75 год.: 68 год. практичних, 7 год. самостійних

І семестр

Усього – 19 год.: 16 год. практичних, 3 год. самостійних.

ІІ семестр – 56 год.: 52 год. практичних, 4 год. самостійних.

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Усього – 86 год.: 80 год. практичних, 6 год. самостійних

І семестр

Усього – 37 год.: 34 год. практичних, 3 год. самостійних.

ІІ семестр – 49 год.: 46 год. практичних, 3 год. самостійних.

 

Пояснювальна записка

Закріплення Конституцією України статусу української мови як державної зумовлює зростання її суспільного значення в державному, політичному, господарському житті, в ділових відносинах між організаціями та установами. Проте часто виникає невідповідність між високим професійним рівнем і низьким рівнем культури мовлення особистості. Це ставить перед навчальними закладами ПТУ завдання створити такі умови вивчення української мови, щоб учні засвоїли не тільки лінгвістичні поняття і граматичні правила, а й уміли активно послуговуватись мовою як засобом спілкування в усіх сферах громадського життя, зокрема в офіційній (між установами, окремою особою і установою, між посадовими особами, ділові взаємини на виробництві), усвідомлювали значення мови для самовираження творчої особистості.

 

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія .

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

План

1.     Значення категорії відмінка, її граматичне вираження.

2.     Система відмінків у сучасній українській літературній мові. Питання про кличний відмінок.

3.     Основні значення відмінків. Роль прийменників у вираженні відмінкових значень іменників і в творенні відмінкових форм.

 

План

1. "Етика ділового спілкування" як навчальна дисципліна та її завдання.

2. Ділове спілкування та його особливості.

3. Культура ділового спілкування.

4. Особливості ділового етикету.

5.Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

План

1.         Загальна характеристика документів щодо особового складу.

2.         Укладання документів щодо особового складу:

·                    автобіографія;

·                    резюме;

·                    характеристика;

·                    заява;

·                    скарга.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.