Українське ділове мовлення. Програма для професійно-технічних навчальних закладів України

 

Пояснювальна записка

Закріплення Конституцією України статусу української мови як державної зумовлює зростання її суспільного значення в державному, політичному, господарському житті, в ділових відносинах між організаціями та установами. Проте часто виникає невідповідність між високим професійним рівнем і низьким рівнем культури мовлення особистості. Це ставить перед навчальними закладами ПТУ завдання створити такі умови вивчення української мови, щоб учні засвоїли не тільки лінгвістичні поняття і граматичні правила, а й уміли активно послуговуватись мовою як засобом спілкування в усіх сферах громадського життя, зокрема в офіційній (між установами, окремою особою і установою, між посадовими особами, ділові взаємини на виробництві), усвідомлювали значення мови для самовираження творчої особистості.

Реформа загальноосвітньої школи передбачає формування розвиненої особистості, фахового потенціалу держави, чому служить рання спеціалізація за інтересами і підготовка спеціалістів на всіх рівнях. Одним із шляхів здійснення поставлених перед професійно-технічними закладами завдань є запровадження в навчальному процесі курсу “Мова ділових паперів”.

Курс українського ділового мовлення дає можливість засвоїти державну мову на рівні вільного володіння в офіційному спілкуванні, формувати особистість, зокрема, її фахові мовленнєві уміння, виховувати національно свідомих громадян України.

Навчальні завдання курсу:

1)                           забезпечити володіння орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними і стилістичними нормами сучасної ділової української мови;

2)                           сформувати навички комунікативно виправданого користування засобами мови в офіційному спілкуванні з дотриманням українського мовного етикету;

3)                           забезпечити дотримання вимог культури усного й писемного ділового мовлення;

4)                           дати знання про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію документів, структуру тексту документа, вимоги щодо складання й оформлення ділових паперів;

5)                           сформувати уміння й навички оформлення документації;

6)                           виробити уміння добору відповідних мовних явищ з погляду точності, доцільності, правильності; навички користування довідниковою літературою тощо;

7)                           виховати повагу до літературної мови, її культури.

В основу програми покладено основний курс української мови для загальноосвітніх шкіл з урахуванням стилістики офіційно-ділового мовлення. Зміст побудований у відповідності до розділів мовознавства, розкриваючи питання культури ділового мовлення, орфографії щодо окремих одиниць мови, з визначенням кола практичних завдань для реалізації завдання практичного оволодіння нормами українського ділового мовлення.

Програма складається з 5 основних розділів (“Вступ”, “Фонетика”, “Лексика ділових паперів”, “Морфологія”, “Синтаксис”) і повторення та узагальнення матеріалу, визначені вимоги до знань та вмінь учнів.

Передбачено ряд документів для текстового вивчення і вироблення практичних навичок їх оформлення (33 документи різних жанрів офіційно-ділового стилю, зокрема, документальні жанри – наказ, протокол, заява, угода, трудова угода, договір; інформативно-ознайомлювальні – оголошення, інструкції; власне інформативні – оголошення, повідомлення; кореспонденція – листи, телефонограми, телеграми, повідомлення електронною поштою та ін.).

Чимало місця відведено в програмі вдосконаленню культури та розвитку зв’язного ділового мовлення.

У календарно-тематичному плануванні доцільно враховувати відповідність між теоретичними і практичними заняттями. Розподіл годин за розділами і темами орієнтовний. Учитель може вносити в нього певні зміни.

 

Вступ (2 год)

Мовна політика в Україні. Роль мови у суспільному житті.

Поняття літературної мови. Мовна норма. Стильові різновиди української літературної мови. Риси офіційно-ділового стилю. Стиль сучасного ділового письма. Ознаки та структурні елементи тексту документа. Правила написання тексту документів.

Культура ділового мовлення. Вимоги до мовлення (правильність, змістовність, логічність, точність, доречність, виразність).

Практична робота. Складання автобіографії, характеристики, резюме.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.