Програма з українського ділового мовлення для студентів ВНЗ

Усього – 75 год.: 68 год. практичних, 7 год. самостійних

І семестр

Усього – 19 год.: 16 год. практичних, 3 год. самостійних.

ІІ семестр – 56 год.: 52 год. практичних, 4 год. самостійних.

№ з/п

Тема

Кількість годин

 

І СЕМЕСТР

 

1.

Мова і професія. Мовна політика в Україні. Поняття літературної мови. Роль мови у суспільному житті.

2

2.

Особливості професійного спілкування. Мовленнєвий етикет. Вимоги до оформлення рефератів.

2

3.

Фонетичні зміни в системі голосних і приголосних. Засоби милозвучності української мови.

2

4.

Орфоепічні норми літературної мови. Наголошування слів.

2

5.

Поняття про документ. Культура писемного ділового спілкування.

2

6.

Поняття про документ. Культура писемного ділового спілкування.

2

7.

РЗМ. Укладання довідково-інформаційних документів (анотація, рецензія).

2

8.

Передача слов’янських власних назв українською мовою. Чоловічі та жіночі імена по батькові. Орфографічні та технічні правила переносу слів.

2 (с)

9.

РЗМ. Оформлення бібліографії до реферату.

1 (с)

 

Семестрова контрольна робота.

2

 

Усього годин

19

 

ІІ СЕМЕСТР

 

1.

Слово і його лексичне значення. Групи української лексики за походженням

2 (с)

2.

Правопис іншомовних слів. Їхнє вживання та узгодження. Українська латиниця. Правопис складних іменників.

2

3.

РЗМ. Докладний переказ тексту з творчим завданням.

2

4.

Складні випадки словозміни іменників. Особливості вживання та творення кличного відмінка іменників. Уживання великої літери.

2

5.

РЗМ. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань. План. Тези

2

6.

Творення ступенів порівняння прикметників. Особливості вживання займенників. Дієслівні форми та їх функціонування.

2

7.

Риторика. Виражальні засоби риторики (порівняння, метафора, протиставлення, парадокс, цитування, заклик, гіпербола, риторичні запитання).

3

8.

РЗМ. Написання замітки до газети

2

9.

Стилістика української мови. Стилістичні засоби фонетики

2

10.

Відмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками.

2

11.

Службові частини мови: написання частки не з різними частинами мови, прийменник ПО в українській мові.

2

12.

РЗМ. Написання доповіді для виступу перед аудиторією.

3

13.

Тематична контрольна робота.

2

14.

Практичні основи виступу перед аудиторією: звертання, інтонація, взаємодія зі слухачами, темп і гучність виступу, поведінка під час виступу.

2

15.

РЗМ. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації

2

16.

Односкладні та двоскладні речення. Відокремлені члени речення як засіб встановлення логіки та точності викладу змісту, розділові знаки при них.

2

17.

Особливості використання вставних слів, словосполучень, речень, розділові знаки при них.

2 (с)

18.

РЗМ. Стислий переказ тексту із творчим завданням.

3

19.

Тематична контрольна робота

1

20.

Виступ перед аудиторією.

3

21.

Укладання документів щодо особового складу (резюме, характеристика).

 

22.

Типи складносурядних та складнопідрядних речень. Безсполучникові складні речення та речення багатокомпонентної структури.

2

23.

Розділові знаки у простих і складних реченнях.

2

24.

РЗМ. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю.

3

25.

Будова тексту. Мовний аналіз тексту.

2

26.

РЗМ. Виступ перед аудиторією.

 

27.

Тематична контрольна робота.

2

 

УСЬОГО ГОДИН

56

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.