Морфонологічні явища

План
1.     Поняття про морфонологічні явища.
2.     Системний характер морфонологічних явищ.
3.     Функції морфонологічних явищ.
4.     Універсальність морфонологічних явищ.
5.     Морфонологічні явища і семантика.

1.     Поняття про морфонологічні явища.
До морфонологічних в українській мові належать такі явища:
·                     усічення твірної основи перед твірним суфіксом: Варварівка — варварівський (усікся морф -к-), синтаксис - син­таксичний (усікається -ис-), довгий — довший (усікається звук [г]), Суботці — суботський (усікається сегмент -ц-), пеленати — пелюшка (усікається сегмент -енати);
·                     прирощення звуків до твірних суфіксів, твірних пре­фіксів або твірних основ: театр — театральний (прироще­но -аль- до суфікса -н-ий), Тараща — таращанці (прирощено -ан- до суфікса -ц-і), рвати—зірвати (прирощено -і- до пре­фікса з-), петеу — петеушник (прирощено -ш- до основи петеу перед суфіксом -ник)\ це прирощення називають інтер­фіксацією;
·                     суміщення (накладання) морфем: козацький (козак+ський), паризький (Париж+ський), Полтавщина (полтавський+ина), одеський (Одеса+ський);
·                     морфологічні чергування: ручний (к : ч перед суфіксом -н-ий, з давньорус. -ьн-), ніжка (г: ж перед суфіксом -к-а, з давньорус. -ьк-), перекручення (т : ч перед суфіксом -енн-я, в якому е з давнього Ѣ); суміщення (накладання) морфем і морфологічні чергування називаються фузією (або дифу­зією);
·                     переміщення наголосу, пов'язане з процесами слово­зміни, формотворення і словотворення: вода́ — во́ди, пшени­ця — пшениці; вино́сити (недокон. вид) — ви́носити (докон. вид); кобзар — кобзарський, але кобзарі — кобзарівський, за­робіток — заробітчанський.
2. Системний характер морфонологічних явищ.
Морфонологічні явища становлять певну систему. Час­тина з них знаходиться між собою в парних альтернатив­них відношеннях: усічення і нарощення, суміщення і чергу­вання. Наприклад: 1) якщо з якихось причин неможливе усі­чення твірного слова, тоді актуалізується нарощення суфік­са (інтерфіксація): Ялта —ялт-инський, бійці — бійц-івський; 2) якщо реалізується суміщення морфів, то це спричинює здебільшого чергування: Галич — галицький (ч+с'к-ц'к), Вороніж - воронізький (ж+с'к-з'к'); 3) якщо реалізується усічення, то це, як правило, виключає інтерфіксацію: таксі — таксист (с(і)+ист), Березівка — березівський (ів(ка)+ський).
Отже, системна сукупність морфонологічних явищ мови, правила їх використання називаються морфонемікою, а вчення про неї — морфонологією.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.