Контрольна робота: І. П. Котляревський

Тема: Контрольна робота: І. П. Котляревський
Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів.
Обладнання: індивідуальні завдання.
ХІД УРОКУ

Методичні рекомендації
І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ
І РІВЕНЬ
Визначити, чи правильне твердження.
1.  «Травестія» дослівно означає «переодягання».
Так                         Ні
2. Сюжет «Енеїди» І. Котляревський запозичив у Гомера.
Так                         Ні
Позначити правильну відповідь.
1. «Енеїда» І. Котляревського за жанром:
а) поема;
б) роман;
в) повість.
2. Епос, лірика, драма — це:
а) роди літератури;
б) вид літератури;
в) зміст літератури.
3. Упорядковане чергування наголошених і ненаголошених складів у віршуванні — це:
а) силабічне віршування;
б) авторське віршування;
в) силабо-тонічне віршування.
4. «Наталка Полтавка» І. Котляревського — це:
а) драматичний твір;
б) поема;
в) повість.

II РІВЕНЬ
Продовжити речення.
1. Двоскладовий розмір віршування — це ...
2. Трискладовий розмір віршування — це ...
3. Дописати рядки:
Еней був парубок моторний,
Він, швидко поробивши човни,
4. Хто з героїв творів І. Котляревського:
...пропонує супротивникові вирішити суперечку поєдинком, щоб не проливати крові людей? (Еней у сутичці з Турном) ...говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: «З тобою рад в огонь і воду...»? (Евріал).
... йде в табір на вірну смерть заради «общого добра»? (Евріал) ...вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних зв'яз­ках із богами? (Батько Енея Анхіз).
...по правді не судили Та тільки грошики лупили І одбирали хабарі? (Судді і підсудки, що знаходилися у пеклі).
...людям льготи не давали І ставили їх за скотів? (Пани-поміщики).
Дайте стислу відповідь на питання.
5. Чим закінчується п'єса «Наталка Полтавка»?
6. Назвіть прізвища возного і виборного.
7. У якому творі Котляревський сказав: _
«Мужича правда є колюча, А панська на всі боки гнуча»?
Енеїда»).
8. Хто з богів, одержавши хабаря, зібрав підвладних йому вітрів і «звелів поганій буть погоді»? (Нептун).
9. З якого твору подані рядки і кого тут зображено? «...в кривавих ризах тут: За нею рани, смерть, увіччя, Безбожність і безчоловіччя і Хвіст мантії її несуть»? («Енеїда», війну).
10. Якою піснею починається п'єса «Наталка Полтавка»? Хто її співає? («Віють вітри, віють буйні». Наталка).
11. Яка пісня, що її співає возний, є переробкою відомого сатирич­ного твору Г. Сковороди? («Всякому городу нрав і Права»).
12. Хто з героїв п'єси «Наталка Полтавка» назвав Наталку Полтав­кою? (Микола, потім Макогоненко).

III РІВЕНЬ
Дати розгорнуту відповідь на питання.
1. Доведіть, що «Енеїда» І. Котляревського — ліро-епічна травес­тійно-бурлескна поема.
2. Доведіть, що система віршування «Енеїди» І. Котляревського силабо-тонічна.
3. Доведіть, що «Наталка Полтавка» І. Котляревського — реаліс­тичний твір.
4. Обґрунтуйте, що «Енеїду» І. Котляревського справедливо нази­вають енциклопедією народознавства.
5. Доведіть, що Петро (коханий Наталки) — людина шляхетна. Обґрунтуйте, що «Енеїда» І. Котляревського насичена українсь­ким колоритом.

IV РІВЕНЬ
Написати міні-твір на одну з тем.
1. «Енеїда» І. Котляревського — енциклопедія народознавства.
2. Поетичний образ Наталки Полтавки з однойменного твору І. Котляревського.
3. «Еней був парубок моторний» (І. Котляревський).
4. Мої роздуми над п'єсою «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.