Прийменник - Page 8

5) оточення, в якому відбувається дія: бути на людях, працювати на шахті, на фабриці;
6) час: на днях, на канікулах, на перерві;
7) перебування в якомусь стані, положенні: стояти на варті, бути на утриманні;
8) рясність чогось: слива на сливі, латка на латці.
Прийменник над (наді) вживається із знахідним і орудним відмін­ками:
зі знахідним відмінком означає:
1) напрям дії, місце: полетів над море, над гори;
2) ступінь порівняння: Розумнішого над нього немає;
3) іноді — "більше", "поверх": Дідові було над сто років; з орудним відмінком означає:
4) просторові відношення: над дорогою, над водою, над гаєм;
5) об'єкт думки, праці, уваги, суму, жалю тощо: Думала над сірим життям своїм .

Прийменник під (піді) вживається із знахідним і орудним відмін­ками, означає напрям руху (під низ) предмета або місце під його нижньою частиною: (поклав під камінь, сидимо під вербою, піднялись під хмари);з орудним відмінком означає просторову близькість: під лісом, під Києвом (зі значенням біля); зі знахідним відмінком означає час: під Новий рік, діло було під весну; чинність дії: танцювати під музику.

Прийменник по вживається із знахідним і місцевим відмінками. Зі знахідним відмінком по означає:
1)місце дії: розійиіішся по хатах, покотився по полю;
2) спосіб дії: сказати по правді, зробити по добрій волі;
3) час (зі значенням після): прийшов по обіді, по роботі заспівали;
4) підставу для розпізнавання певної дії, ознаки: Видно пана по ха­лявах (Нар. те.); бачити по очах.
З трьома відмінками вживаються такі прийменники: з (із, зі, зо) — з родовим, знахідним та орудним відмінками. З родовим відмінком з (із, зі, зо) означає:
1)напрям руху з якоїсь точки чи середовища: зійшов з місця, ви­йшов із села, повернувся з фронту;
2) матеріал: прапор з шовку (шовковий прапор), іграшки з паперу (паперові іграшки);
3) причину: заплакав з радості, зробив з переляку;

Стосунок до певної галузі науки, мистецтва, техніки: вправи з граматики, лекції з літератури;
зі знахідним відмінком з (із, зі, зо) означає:
1) приблизність: прочитав книжок з п'ять, перебував з місяць (зі значенням близько, біля, коло);
З орудним відмінком з (із, зі, зо) означає:
1) сукупність осіб, предметів: мати з дочкою, батько з сином;
2) наявність чогось у чомусь: книжка з малюнками; робота з по­милками.
Прийменник за вживається з родовим, знахідним, орудним відмін­ками.
З родовим відмінком за означає:
1) час (період): за минулих часів, за студентських років; зі знахідним відмінком за означає:
2) просторові відношення: поїхав за місто, пішов за річку;
3) річ або особу, про яку згадують: згадав за брата;
4) часові відношення: повернутися за тиждень;
5) віддалення: за п 'ять кьхометрів;
6) тимчасову чинність, непостійність, несталість дії, ознаки тощо: був за вчителя, служив за писаря;
7) "більше, поверх": йому вже за сорок; з орудним відмінком за означає:


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.