Творчість Ю. Федьковича. «Три як рідні брати». Значення творчості Ю. Федьковича

 Мета: розкрити своєрідність прозових творів Юрія Федьковича,  їх реалізм, романтичний характер, роль творчості письменника у розвитку української літератури; формувати вміння школярів самостійно аналіз вати художній твір, розвивати їхні творчі здібності виховувати патріотичні почуття учнів. Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.
1. Дати визначення понять епіфора, іронія.
2. Тематика поезій Федьковича.
3. Яка з поезій Федьковича найбільше сподобалась? Чому?
4. Прочитати на вибір вірш Федьковича і зробити його аналіз.
Вступне слово вчителя.
1. У жанрі оповідання Ю. Федькович — самобутній і оригіналь­ний письменник.
2. У центрі творів Федьковича — людина з народу, яка не ми­риться з несправедливістю.
3. Письменник жив серед народу, і це допомогло йому правдиво т відобразити життя.
Мотивація навчання школярів
Оголошення теми, мети та завдань уроку

Пояснення вчителя.
Юрій Федькович написав понад 60 прозових творів, які можна поділити на дві групи: повісті й оповідання з народного життя і гумористично-фантастичні твори (легенди, байки, казки, притчі). Такі твори, як «Три як рідні брати», «Штефан Славич», «Дністрові кручі», «Безталанне кохання» ґрунтуються на соціальному кон­флікті: причиною нещасливого кохання чи трагічної смерті одного з героїв є багатство одних і бідність інших, несправедливість, на­сильна рекрутчина. Ці мотиви визначають тематику більшості опо­відань письменника.
Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Слово вчителя.
У своїх творах письменник запитує: «Хто винен у нещасті про­стої людини?» І відповідає: майнова і соціальна нерівність, гноб­лення однією людиною іншої. У суспільстві, де пріоритетним вва­жається матеріальний добробут, де мати віддає дочку за нелюба лише тому, що він багатий, де людські почуття ігноруються заради наживи, людська особистість зазнає гніту не тільки фізичного, а й морального. І така соціальна несправедливість нерідко призво­дить до загибелі чесних, щирих людей.
Учнівські повідомлення.

Повідомлення 1. Основною темою прозових творів Юрія Федьковича є тема народу. У 60-ті роки XIX ст. вона набуває особ­ливої гостроти й актуальності. Письменник виводить галерею об­разів протестантів, борців проти кривди й насильства. Такий правдолюб Іван з оповідання «Серце не навчити». Захищаючи, скривджених, він розправляється з винуватцями народного лиха. Цієї людиною керують виключно благородні почуття. Разом з тим Федькович засуджує «бездонну порожнечу життя» (І. Франко), моралі панівної частини суспільства.

Повідомлення 2. Правдолюбство — головна риса героя опо­відання Ю. Федьковича «Сафат Зінич». Сафат Зінич — народній месник за кривди народу. Коли оповідач запитав Зінича, за що то зазнає таких страждань, він відповів: «За правду, товаришу!» Волелюбність, чесність, душевна щедрість — головні риси позитивних героїв Федьковича («Штефан Славич», «Сафат Зінич»). І хоч часто вони гинуть у боротьбі або через тяжкі життєві обставини але завжди високо несуть імення людини.

Аналіз повісті «Три як рідні брати» за орієнтовним планом.
1. Основний конфлікт повісті.
2. Причина зубожіння сім'ї Шовканюків.
3. Епізоди повісті, що мають викривальний зміст.
4. Персонажі повісті, які наділені високими громадянськими й моральними якостями.
5. Типовість образів повісті.
6. Реалізм твору.

Обговорення й формулювання висновків з аналізу повісті «Три як рідні брати» відповідно до плану.
1. Поняття конфлікту. (Суть конфлікту в повісті — соціальні умо­ви: багатий і бідний ворожі один одному за соціальним стано­вищем, і ця нерівність визначає їхні особисті відносини. Для прикладу можна прочитати за дійовими особами уривок з повісті, де розповідається, як піп за похорон матері до нитки обирає хворого Івана Шовканюка).
2. Прочитати розділ XII, дати йому заголовок. З яких позицій письменник змальовує образи селян? (Він дивиться на все очи­ма селян, висловлює їхнє ставлення до несправедливості).
3. На чому ґрунтується сюжет повісті? (На життєвих ситуаціях: відображає реальне становище буковинських селян у той час — безправність, жорстоку експлуатацію, рекрутчину).
4. Про що довідуємося з передсмертного листа неньки до сина, який служить у цісарській армії? (Мати пише, що все майно довелося продати, а багач Андрій «дуже нас кривдив, і послідню коровину з загороди займив». Коли Іван попросився у відпустку, аби допомогти сім'ї у такій скруті, офіцер жор­стоко побив його.) 5) Типовість образів повісті. (У творі представники різних прошарків суспільства чи одного? Образи індивідуалізовані чи узагальнені?)
домашнє завдання
Дати письмову відповідь на питан­ня: чому в повісті «Три як рідні брати» Федькович зображує жовнірів-побратимів представниками різних національностей?
 

Схожі матеріали


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.