Складений іменний присудок

Складеним іменним присудком називається прису­док, утворений з іменної частини (іменника, прикметника та слів інших частин мови) і допоміжного дієслова-зв'язки.

Наприклад: 1. Подніпров'я мені колискою було. (Ле): іменною частиною складеного присудка виступає іменник колискою, а зв'язкою — дієслово було. 2. І ти осталася одна на березі. (Шевч.): іменною частиною є числівник одна, зв'язкою — дієсло­во осталася. 3. Чорні жилаві руки були наче з заліза. (Коцюб.): іменна частина — наче з заліза, зв'язка — були. Роль зв'язки найчастіше виконує дієслово бути, рідше в значенні зв'язки вживаються дієслова стати, становити, вважатися, зда­ватися, називатися, лишатися, являти, видаватися та ін. Зв'язка бути (також являти собою і становити) вказує лише на спосіб і час, тоді як всі інші зв'язки, крім цього, вносять у присудок ще й певні смислові відтінки. Порівняймо: Обличчя героїв спо­кійні були. (Сос.) і Обличчя героїв спокійними стали. В другому реченні показано змінюваність предмета — обличчя.

Примітки: 1. У теперішньому часі зв'язка бути звичайно не вживається, е нульовою, наприклад: Пушкін — живе втілення найблагородніших рис ве­ликого російського народу. (Рильський.) Однак у наукових визначеннях, у поезії зв'язка є може вживатися, наприклад: Література є могутнім засобом виховання народу. (Газ.)

Дієслова-зв'язки узгоджуються з підметами, як прості присудки.

Дієслова бути, стати, ставати, робитися та ін. бувають не тільки зв'язками у складному присудку, а й окремими членами речення — простими дієслівними присудками. Порівняймо: Піонерський збір був проведений цікаво (був — зв'язка) і Увечері я був у піонерському таборі (був — простий дієслівний присудок).

Вправа 1. Прочитайте і скажіть, у яких реченнях складені дієслівні присудки, а в яких — складені іменні чи прості дієслівні. Чим виражені присудки?

1. Ніч — мати партизанам. (Ваш.) 2. Без роботи день роком стає. (Нар. те.) 3. Слово своє буду гострити на кремені моєї душі. (Стеф.) 4. Прекрасна людина в бою за Батьківщину. (Довж.) 5. Багатство землі нашої — слава людей її. (Панч.) 6. Голос гро­мадськості. А він має лунати впевнено, кваліфіковано і перекон­ливо. (Загреб.)

Вправа 2. Прочитайте. Спишіть, замінюючи у поданих реченнях дієслова-зв'язки вва­жатися, зватися та ін. дієсловом-зв'язкою бути. Виділіть підмети і присудки. Порівняйте речення і визначте, чим різняться вони за змістом.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.