Комплексна контрольна робота. Варіант 2

Варіант 2
1.  У якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова?
А  помешкання, папка, солов'ї, сказати, мірка
Б  модниця, наклеїти, дзьоб, пташка, прогулянка
В  зозуля, полька, саджанець, день, по-материнськи
Г  чудово, земля, міліметр, знати, єдність

2.  Літеру и треба писати в усіх словах рядка:
А    з..лений, заз..рнути, ш..рочінь
Б    кл..котати, ст..рати, м..нулий
В    н..зенько, тр..мтіти, кроп..ва
Г   прот..рати, к..шеня, виб..рати
3.  Продовжте речення: "Словотвір вивчає..."
А ...правила вимови слів.
Б ...звукову будову мови.
В ...способи творення слів.
Г ...слова, їх значення, походження, використання.
4.  Діалектизми - це
А слова, які розуміють і вживають усі
Б слова, уживання яких обмежене певною місцевістю
В слова, які використовують люди певних професій
Г частини слів, що вживаються перед коренем
5.  Що називається синонімами?
А слова однакові за звучанням, але різні за значенням
Б слова з протилежним значенням
В слова, близькі за значенням, але різні за звучанням
Г слова, що зовнішньою формою близькі до інших слів
6.  Існують такі способи дієслова:
А доконаний і недоконаний
Б  дійсний, умовний, наказовий
В минулий, теперішній, майбутній
Г дійсний,  умовний
7. У якому рядку всі закінчення іменників у формі орудного відмінка написано правильно:
А перемогою, надією, працею, їжою, сівбою
Б хвилею, Марією, тишею, тривогою, душею
В новиною, вишнею, господинею, межою, пущою
Г вдачою, домівкою, кручою, мрією, ґаздиньою
8. Що є одиницею орфографії?
 А орфограма
Б пунктограма
В графем
Г звук
9.  У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком?
А долина, доля, драже, дріботіти, дяк
Б баговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза
В обміняти, оборона, овація, огортати, ознака
Г реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт
10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що пишуться через дефіс?
А пра-, су-, без-
Б на-, по-, пре-
В казна-, хтозна-, будь-
Г пере-, зі-, за-
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.