Українське ділове мовлення. Програма для професійно-технічних навчальних закладів України - Page 4

Учні повинні з н а т и:

самостійні частини мови, їх значення, особливості словотвору, групи за значенням та будовою;

форми, особливості словозміни;

службові частини мови, їх функції і групи;

правопис службових слів.

Учні повинні у м і т и:

розпізнавати частини мови;

утворювати форми, властиві кожній частині мови;

правильно наголошувати їх;

правильно використовувати усталені прийменникові, займенникові та інші конструкції в офіційно-діловому стилі;

складати і редагувати список, заявку, довідку, розписку, доручення, відомість, накладну, план, лист, оголошення, запрошення, повідомлення про захід, анотацію, висновок, огляд, рецензію, відгук, звіт.

Синтаксис (6 год)

Синтаксичні особливості ділових паперів. Синтаксичні структури у діловому мовленні.

Просте речення. Односкладні та двоскладні речення в документах. Відокремлені члени речення як засіб встановлення логіки та точності викладу змісту. Особливості використання вставних слів, словосполучень і речень в синтаксисі офіційно-ділового стилю.

Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених, однорідних членах речення, звертаннях, вставних і вставлених конструкціях, тире між підметом і присудком.

Культура ділового мовлення. Правильне інтонування речень зі вставними словами, словосполученнями і реченнями, звертаннями, уточнюючими словами, однорідними членами речення. 

Практична робота. Складання акта, протоколу, витягу з протоколу.

Складне речення. Типи складносурядних та складнопідрядних речень, їх вживання в офіційно-діловому стилі. Роль безсполучникових складних речень та речень багатокомпонентної структури у документації.

Пунктуація. Розділові знаки у складному реченні, при прямій мові, цитатах.

Культура ділового мовлення. Правильне інтонування сполучникових і безсполучникових складних речень. Усунення помилок у будові складнопідрядних речень з одним і кількома підрядними, у вживанні сполучних засобів для поєднання частин складного речення.

Практична робота. Складання наказу, розпорядження, угоди, трудової угоди, договору.

Учні повинні з н а т и:

правила побудови простих і складних речень, їх структурно-семантичні відмінності;

особливості структури речень у текстах офіційно-ділового стилю;

правила пунктуації.

Учні повинні у м і т и:

правильно будувати речення різних структурних типів;

замінювати складнопідрядні речення на прості, ускладнені зворотами, і навпаки;

правильно інтонувати речення;

правильно ставити розділові знаки;

знаходити і виправляти помилки в своїх і чужих текстах;

складати і редагувати акт, протокол, витяг з протоколу, наказ, розпорядження, угоду, трудову угоду, договір.

Повторення та узагальнення матеріалу (2 год)

Контроль (2 год)

Критерії і норми оцінювання знань, умінь і навичок з ділового українського мовлення

Знання, уміння і навички, що підлягають перевірці:

-          мовні відомості, їх істотні ознаки, співвідношення і взаємозв’язки між поняттями;

-          уміння розпізнавати мовні об’єкти різних рівнів (звуки, букви, значущі частини слова, речення, тексти), орфограми за їх істотними ознаками;

-          уміння правильно вживати у сфері ділового мовлення лексеми, словосполучення, речення, обґрунтовувати вимову, добір лексеми, написання слів; знаходити і виправляти помилки відповідно до вивчених правил і стилістичних закономірностей.

Одиниця контролю: текст офіційно-ділового стилю

Оцінювання: визначення рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом: 1) виконання тестових завдань з вибірковими відповідями (для визначення балів 1-2 рівнів), конструйованими відповідями (для визначення балів 1-3 рівнів), відповідями різного характеру і рівня, з яких одне завдання є творчим (за ним визначаються бали 4-го рівня); 2) складання документу визначеного жанру.

1) оцінювання тестових завдань


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.