Простий присудок. Складений дієслівний присудок - Page 3

Вправа 6. Чим виражені виділені присудки у реченнях лівої й правої колонок? Який з присудків у реченнях правої колонки вказує на початок дії, а який — на можливість?

Увечері танки стріляли раке­тами в лісі.

—   

Увечері танки почали стрі­ляти ракетами в лісі. (Стель­мах.)

— 

Це правда, Віталику, що лю­дина довше може витримати без їжі, ніж без води? (Гончар )

Складеним дієслівним присудком називається при­судок, що складається з неозначеної форми дієслова і змінюва­ного допоміжного дієслова.

Наприклад: Снаряди почали вже падати в річку, здіймаючи ви­сокі фонтани. (Довж.)

У цьому реченні називає дію, а допоміжна (почали) показує, що початок дії відбувся.

У ролі допоміжних дієслів найчастіше виступають дієслова ста­ти, починати, продовжувати, могти, хотіти, бажати, прагнути, намагатися, поспішати, готуватися, збиратися та ін. Одні з них вказують на початок, продовження або завершення дії, інші — на її можливість чи неможливість (при запереченні), бажаність чи небажаність, необхідність тощо. Допоміжні дієслова вносять у присудок граматичні значення способу, часу, особи, числа, на­приклад: хочу вчитися (допоміжне дієслово хочу виражає зна­чення дійсного способу, теперішнього часу, першої особи, одни­ни), хотів би вчитися (допоміжне дієслово хотів би має значення умовного способу, однини).

У допоміжній частині складеного дієслівного присудка можуть вживатися прикметники ладен, згоден, повинен, певен, рад та ін., дієприкметники типу змушений, зобов'язаний, покликаний. Наприклад: 1. Прошу сказати, хто згоден сам іти в море. (Корн.) 2. Наші дитячі поети покликані невпинно підносити ідейний і художній рівень своїх творів. (Газ.)

Вправа 7. Спишіть. Виділіть складені дієслівні присудки.

1. Ми хочемо всю нашу країну вкрити квітучими садами. (Гончар.) 2. Сім'я наша мусить становити міцну клітину нашої великої держави. 3. Лю­бий тато! Він умів виховувати в мені вдячність. (Мик.)

Поясніть пунктограму — розділові знаки в кінці речення.

Вправа 8. Складіть по одному реченню із складеним дієслівним присудком, в якому допоміжне дієслово вказувало б на початок дії, її продовження, завершення, можливість, неможливість, необхідність, бажаність чи небажаність, і запишіть. Виділіть присудки. Чим вони виражені?

Вправа 9. Складіть по одному реченню із складеним дієслівним присудком, який мав би у допоміжній частині слово рад, повинен, змушений, і запишіть. Виділіть присудки і підмети. Усно визначте способи зв'язку між словами в кожному реченні.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.