Службові частини мови: написання частки НЕ з різними частинами мови, прийменник ПО в українській мові - Page 2

 

д) Частка не з прикметниками у функції присудка, якщо часткою не заперечується ознака, виражена даним словом: Ця річка не широка (заперечення), але: Ця неширока річка впадає в Дніпро (одне поняття).

Примітка. Якщо між не й відповідним прикметником-присудком за змістом речення можливе є (був, була тощо), частку не слід писати окремо; якщо зв’язка на цьому місці порушує смисл, частку не треба писати разом: Цей будинок не старий (не є старий); але: Цей будинок (є) нестарий (тобто відносно недавно збудований).

е) Частка не з дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова: Перед будинком чорніла площа, не засаджена квітами; Ця робота ще не доведена до кінця; Я відклав ще не дописаний лист.

є) Частка не з числівниками, займенниками та прислівниками займенникового походження, а також при прийменниках і сполучниках: не три, не п’ятий; не ти, не цей, не інші; не інакше, не так; не при..., не на...; не то... не то; також не раз.

ж) Частка не з підсилювальними прислівниками та незмінюваними присудковими словами, а також при словах, які пишемо через дефіс: не дуже, не зовсім, не цілком; не від того, не досить, не можна, не треба; розмовляють не по-нашому.

з) Частка ні, вживана для заперечення наявності предмета чи ознаки, зокрема в деяких стійких словосполученнях без дієслова (присудка), що мають характер заперечного звороту: ні живий ні мертвий, ні кроку далі, ні на макове зерно, ні пава ні ґава, ні риба ні м’ясо, ні се ні те, ні сюди ні туди, ні так ні сяк.

и) Частка ні, вживана як повторюваний єднальний сполучник із заперечним значенням або як підсилювальна частка: Він не придатний ні до роботи, ні до розмови; Дитина ще не вміє ні ходити, ні говорити; Ні один не зробив так, як треба.

і) Частка ні в складі займенників, якщо в непрямих відмінках вона відділяється від займенників прийменником: ні в кого, ні до кого, ні з ким, ні до чого, ні за що й ні на що (з різними значеннями), ні на якому.

3. Через дефіс пишуться:

а) Частки бо, но, от, то, таки, коли вони виділяють значення окремого слова: іди-бо; давай-но; тільки-но; так-от, як-от; отакий-то, стільки-то, тим-то, якось-то; важкий-таки, все-таки, дістав-таки, так-таки.

Примітка 1. Якщо між часткою та словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка, всі три слова пишуться окремо: скільки ж то (написано), чим би то (втішити).

Примітка 2. Частка таки пишеться окремо від тих слів, яких вона стосується, якщо вона стоїть перед ними: Він таки забіг до друга.

б) Компоненти будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под. у складі займенників і прислівників.

в) Частка не, вживана як префікс в іменниках — власних назвах: не-Європа, але в загальних — разом: нелюдина, неістота.

            Формотворчі частки пишуться окремо від інших слів, зокрема:

а) Частки хай, нехай, за допомогою яких утворюються форми третьої особи однини й множини наказового способу: Хай живе мир між народами! Нехай міцніють дружні відносини між країнами!

б) Частка би (б), за допомогою якої утворюється форма умовного способу дієслова: зайшов би, пішла б.

            Модальні частки теж пишемо окремо, а саме:

а) Частка же (ж), що відіграє видільну роль у реченні: Ходи ж зі мною; Він же великий учений.

б) Частки то, це, що мають у складі речення значення вказівності або визначальності: Нащо то одній людині стільки грошей? Чи це вже й пожартувати не можна?

4. Прийменник ПО в діловому мовленні

Вибір прийменника зумовлений:

-                     необхідністю підкреслити певний відтінок думки;

-                     необхідністю надати тексту певного стилістичного забарвлення;

-                     мовною традицією;

-                     конкретним текстом(лексико-граматичними зв’язками окремих слів, які сполучаються)

Поширені помилки, які зустрічаються в усному і писемному мовленні при виборі прийменника

1.       Відсутність прийменника, що створює двозначність(лист організації – від організації? до організації ? )

2.       Прийменники повинні повторюватися перед кожним однорідним членом, якщо є потреба логічно виділити кожне слово з тих, що перераховуються.

3.       Важкими для перекладу є російські конструкції з прийменником по, які українській мові перекладаються цілим рядом прийменникових і безприйменникових конструкцій.

4.       Використання деяких скорочуваних  прийменникових словосполучень, яке  у мові документів  небажане, недоречне. Наприклад:

 

Правильно

Неправильно

На засіданні бюро

На бюро

На зборах правління

На правлінні

 

5.       Багато помилок виникає при так званому «вільному» перекладі усталених прийменникових конструкцій ділового стилю з рос. мови на українську.

Прийменник ПО в українській мові є спорадично вживаним (на відміну від російської мови). Хоча насьогодні в текстах офіційно-ділового стилю можна часто зустріти прийменник ПО в структурі речення, що є абсолютно помилковим явищем. Чим же викликані подібні тенденції? Це, перш за все, калькування з російської мови, де зазначений прийменник є активно вживаним: по плану предприятия, по наказу начальника, отсутствовать по причине болезни тощо.

Завдання

             Знайти помилки неправильного вживання прийменників, пояснити причини помилок(калька, неправильне керування та ін.)

 

 Відповідати по бажанню – за бажанням

У відміну від тебе – на відміну

По проханню старости – на прохання старости

В доказ привести слова – на доказ привести слова

По домовленості з паралельним класом – за домовленістю з паралельним класом

По дорученні вожатого – за дорученням вожатого

По ініціативі старшокласників – з ініціативи старшокласників

По програмі – за програмою

По плану – за планом

По наказу – за наказом

Згідно наказу – згідно з наказом

Години по праці – години з праці

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.